New Page 1

Občina Ljutomer na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2016) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI VETERANSKIH IN DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2017

 

1.            Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih in domoljubnih organizacij, ki delujejo na območju občine Ljutomer.

 

2.            Pogoji za sodelovanje na razpisu:

Na  razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       imajo sedež na območju Občine Ljutomer, oziroma izvajajo programe in projekte, ki se nanašajo ali se odvijajo na območju občine Ljutomer in neposredno prispevajo k zadovoljevanju interesov lokalnega prebivalstva,

·       da imajo člane iz občine Ljutomer,

·       da so vlogi priložili letni program dejavnosti,

·       da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

 

3.            Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti veteranskih in domoljubnih organizacij v Občini Ljutomer znaša 3.800,00 EUR.

 

4.            Način določanja deleža sofinanciranja

Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril.

 

5.            Merila

1.      sedež – izvajalec  ima  sedež oz. stalno prebivališče v občini (največ možnih 10 točk):

·       sedež v občini                     10 točk

·       izven občine                          0 točk

2.      članstvo – število aktivnih članov iz Občine Ljutomer (največ možnih 5 točk):

·       201 in več                                            5 točk

·       101 do 200                                          3 točke

·       do 100                                                  1 točka

3.      reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje (največ možne 3 točke):

·       več kot 10 let                                       3 točke

·       od 6 do 10 let                                      2 točki

·       do vključno 5 let                  1 točka

4.      sodelovanje - izvajalec je v preteklem letu aktivno sodeloval pri aktivnostih, katerih organizator je bila Občina Ljutomer (največ možnih 10 točk):

·       8 krat in več                                                         10 točk

·       od 5 do 7 krat                                                      7 točk

·       od 3 do 4 krat                                                      5 točk

·       od 1 do 2 krat                                                      3 točke

·       ni bilo aktivnega                                                 0 točk

5.      izvedeni projekti – organizacija ali soorganizacija različnih projektov in aktivnosti za člane ali za širšo javnost (največ možnih 10 točk)

·       več kot 7                                                              10 točk

·       od 3 do 7                                                              7 točk

·       2 projekta                                                            3 točke

·       1 projekt                                                                              1 točka

 

6.      preglednost in realnost – cilji programa dejavnosti so jasno opredeljeni in izvedljivi glede na finančno konstrukcijo (največ možne 4 točke):

·       da, v celoti                                           4 točke

·       delno                                                                    2 točki

·       ne                                                                         0 točk

Sofinanciranje se bo odobrilo prijavitelju, ki bo zbral več kot 20 točk.

 

6.            Rok izvedbe

Rok za izvedbo programov je do konca leta 2017.

 

7.            Vsebina prijave

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

8.            Rok za oddajo prijav in način oddaje

Rok za oddajo prijav je najpozneje 30. dan od dneva objave v Uradnem glasilu slovenskih občin. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer in na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis – Veteranske in domoljubne organizacije 2017«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva prispela.

 

9.            Kontaktna oseba:

Kontaktna oseba za dajanje informacij: Karmen Lah, tel.: 02/584 90 54, karmen.lah@ljutomer.si.

 

10.          Datum odpiranja

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 30 dni od roka za dostavo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.  

 

11.          Izid razpisa

Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev in meril bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev. O neizpolnjevanju pogojev in o višini odobrenih sredstev bo prijaviteljem v roku 30 dni po odpiranju vlog izdan sklep Občinske uprave Občine Ljutomer.

Na podlagi izdanega sklepa se bo z izbranim vlagateljem podpisala pogodba o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

 

Številka: 129-       2/2017-4103

Datum: 10. 4. 2017

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja