Na podlagi 10. in 80. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93, sedemnajste alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 6/94, odločba US RS, št. U-I-13/94-95, št. 45/94 in 14/95) v zvezi s petim odstavkom 25. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 22/83, 42/85, 47/87, 5/90) ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, in 66/93) in 24. člena Statuta občine Rače – Fram (MUV 11/95)je občinski svet sprejel na svoji redni seji dne 7. julija 1997
 
ODLOK
 
 
o dopolnitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki
 
 
  1. člen
 
V Odloku o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki (MUV 18/96) se spremeni drugi odstavek 4. člena odloka tako, da dopolnjen glasi:
 
 
- 120 l posoda 200 SIT
 
 
- 160 l posoda 260 SIT
 
 
- 240 l posoda 400 SIT
 
 
- 320 l posoda 530 SIT
 
 
- 500 l posoda 830 SIT
 
 
- 700 l posoda 1300 SIT
 
 
- 900 l posoda 1500 SIT
 
 
-1100 l posoda 1800 SIT
 
  1. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Številka: 061-25/97
 
 
Datum: 7.6.1997
 
Podpredsednik
 
 
občinskega sveta Občine Rače – Fram
 
 
Frido Krneža, s.r.