Na podlagi (Uradni list RS), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93,57/94) 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje lokalne gospodarske službe na področju pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnikov in zračnikov na območju občine Rače-Fram se (MUV, št. 14/96, 18/00) in 16.člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99) je občinski svet občine Rače-Fram na 9. redni seji, dne 21. oktobra 2003, sprejel naslednji:
 
SKLEP:
Občinski svet občine Rače-Fram sprejme
 
PREDLAGANI CENIK DIMNIKARSKIH STORITEV
 
OBVEZNE STORITVE
ČIŠČENJE
LETNI STROKOVNI PREGLED
MERITVE
 
 
 
CENA ZA KOS
SIT
SIT
SIT
 
 
1.
Dimovodna tuljava premera do 20 cm
1.000,00
715,00
 
 
2.
dimovodna tuljava premera nad 20cm
2.200,00
1.650,00
 
 
3.
Mala kurilna naprava toplotne moči do 8 KW
1.000,00
650,00
 
 
4.
Mala kurilna naprava toplotne moči do 30 KW za zgorevanje plinastega goriva
1.800,00
1.234,00
3.500,00
 
5.
Mala kurilna naprava toplotne moči do 50 KW na trdno gorivo
1.400,00
1.100,00
 
 
6.
Mala kurilna naprava toplotne moči do 50 KW na tekoče in plinasto gorivo
1.800,00
1.500,00
3.500,00
 
7.
Dimovod premera do 20 cm
300,00
260,00
 
 
8.
Vsak nadaljni m
300,00
260,00
 
 
9.
Iztočnica
900,00
650,00
 
 
10.
Zračnik
900,00
715,00
 
 
11.
Mala kur. napr.od 50KW do 300KW
4.000,00
2.800,00
 
 
12.
Naprave za shranjevanje goriva v stavbi uporabnika
Xxx
500,00
 
 
13.
Mala kur. napr. od 300KW do 500KW
7.815,00
5.426,00
 
 
14.
Mala kurilna naprava nad 500 kW
Po m2 očiščene površine
60 % od cene čiščenja
 
 
15. Čiščenje
CENA ZA m2 V SIT
 
Redno čiščenje (m2)
1.100,00
 
 
Generalno čiščenje (m2)
1.505,00
 
 
Generalno čiščenje (ura)
3.000,00
 
 
15. Meritve emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav
- tekoča in plinasta goriva
CENA ZA 1 KOS V SIT
 
a. enostopenjski gorilniki
6.000,00
 
 
b. dvostopenjski gorilniki
9.000,00
 
 
c. trostopenjskii gorilniki
12.000,00
 
 
16. Pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav za izdajo soglasja:
 
 
Pregled kurilne naprave v funkcionalnem smislu obsega pregled kurilne naprave, odvodnika dimnih plinov, to je dimovoda in dimovodne tuljave, shrambe goriva, naprav za zmanjšanje emisije snovi v zrak in naprave za dovod zgorevalnega zraka.
 
 
a. pregled kurilne naprave toplotne moči do 50 KW 1 kos 6.530,00 SIT
 
 
b. pregled kurilne naprave toplotne moči od 51 KW do 500 KW 1 kos 7.836,00 SIT
 
 
c. pregled za priključitev naprav 1 kos 6.530,00 SIT
 
 
17. Kontrolni pregledi kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav: Uporabi se 50 % cene mehanskega čiščenja.
 
CENE V PAKETIH :
1. PAKET I. - cena za malo kurilno napravo toplotne moči do 50 KW na trdno ali tekoče gorivo - za čiščenje in letni strokovni pregled
 
 
1 kos 5.500,00 SIT;
 
 
2. PAKET II. - cena za malo kurilno napravo toplotne moči do 30 KW na plinasto gorivo - za letmi strokovni pregled in meritev emisije
 
 
1 kos 3.500,00 SIT;
 
NEOBVEZNE STORITVE
18. Izžiganje katranskih oblog - po porabljenem času. Ura je 3.000,00 SIT,
 
 
19. Protikorozijska zaščita 1 kvm 650,00 SIT,
 
 
20. Notranji pregled naprav s kamero. Pregled ene naprave 4.550,00 SIT,
 
 
21. Svetovanje pri izbiri, posluževanju in vzdrževanju naprav na objektu - 4.500,00 SIT.
 
OSTALI POGOJI IZVAJANJA STORITEV
Cene posamezne storitve čiščenja kurilnih naprav se poveča za 50 % v naslednjih primerih in to zaradi:
 
 
• Izjemno težkih pogojev dela, kot je delo na višini, visoka temperatura, izpuščeno čiščenje, neprimeren in neurejen dostop do kurilnih naprav;
 
 
• Priprava kurilne naprave za konzervacijo.
 
 
Kadar naročnik zahteva izvajanje storitev prek polnega delovnega časa, se cene povečajo za 30 %. Za nočno delo se cene storitev povečajo za 30 %. Če se storitve opravljajo na dan nedelje ali državnega praznika se cene povečajo za 50 %.
 
 
Za storitve po posebnem naročilu (kadar je zaradi tega moteno redno delo) se cene povečajo za 100 % .
 
 
Za dela - storitve, ki niso v ceniku se za obračun uporablja režijska ura, cena režijske ure je 3.000,00 SIT.
 
 
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
 
 
Koncesinar bo tekom trajanja koncesije cene dimnikarskih storitev oblikovanih skladno s strategijo politike oblikovanja cen komunalnih storitev lokalnih javnih služb.
 
 
Župan
občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/9-2003-77
Datum: 27. oktober 2003