New Page 2

Občinski svet Občine Destrnik je na 2. seji, dne 28.01.1999, sprejel

SKLEP

O DOLOČITVI PROGRAMSKE ZASNOVE JAVNEGA GLASILA OBČAN

1.

Javno glasilo OBČAN objavlja naslednje članke:

- o delu občinskih organov, občinske uprave in vaških skupnosti:

- o predlogih, ki jih obravnavajo občinski organi in sprejetih odločitvah;

- o predlogih, pobudah, mnenju in stališčih političnih strank in občanov;

- o delovanju političnih strank v občini;

- informacije in komentarje o dogajanjih ter rezultatih na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti;

- članke o konkretni problematiki posameznih področij;

- orise srečanj z zanimivimi ljudmi, ki so občani Občine Destrnik ali so z njo kako drugače povezani;

- o okroglih mizah, tiskovnih in problemskih konferencah, obiskih in podobno;

- o prometu in prometni varnosti;

- o urejanju prostora in varstvu okolja;

- pisma bralcev, odzive, mnenja, odmeve, predloge, pobude, komentarje;

- pritožbe bralcev.

Javno glasilo OBČAN objavlja tudi:

- humoristične prispevke,

- reklamna in propagandna sporočila,

- druga obvestila,

- sporočila,

-  zahvale, obletnice in podobno,

- predstavitve občanov,

- slikovno gradivo.

2.

Ta programska zasnova začne veljati takoj po sprejemu na Občinskem svetu Občine Destrnik in se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Štev.: 032-01 /SK-05SE2

Datum: 28.01.1999

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič. s.r.