New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFiSP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 2. izredni seji dne 19. 2. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016 

 

1. člen 

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/15 z dne 30. 12. 2015) tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans 2016

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.124.000,00

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.572.935,00

70

DAVČNI PRIHODKI

1.531.678,00

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.413.090,00

 

703 Davki na premoženje

81.370,00

 

704 Domači davki na blago in storitve

37.218,00

 

706 Drugi davki

0,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

41.257,00

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

28.635,50

 

711 Takse in pristojbine

2.000,00

 

712 Globe in druge denarne kazni

1.000,00

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

 

714 Drugi nedavčni prihodki

9.621,50

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0,00

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0,00

73

PREJETE DONACIJE

0,00

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

 

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

551.065,00

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

551.065,00

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evr. unije

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.957.328,29

40

TEKOČI ODHODKI

612.345,29

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

136.294,23

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

22.109,08

 

402 Izdatki za blago in storitve

426.613,69

 

403 Plačila domačih obresti

25.328,29

 

409 Rezerve

2.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI

762.373,00

 

410 Subvencije

10.000,00

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

462.326,36

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

126.038,22

 

413 Drugi tekoči domači transferi

164.008,42

 

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI 

564.910,00

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

564.910,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

17.700,00

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. uporabniki

10.000,00

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

7.700,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

166.671,71

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 

440 Dana posojila

0,00

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

 

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

55

ODPLAČILA DOLGA

166.671,71

 

550 Odplačila domačega dolga

166.671,71

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

0,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–166.671,71

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

–166.671,71

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

1.904,06

 

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

1.904,06

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

2. člen

Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.

 

Št. 007-0001/2016-4

Gornji Petrovci, dne 22. februarja 2016

 

Župan

Občine Gornji Petrovci

Franc Šlihthuber l.r.