New Page 2

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 15., 74. do 82. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 16. redni seji dne 22. 2. 2001 sprejel

ODLOK

o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke

1. člen

V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 85/99) se 9. člen spremeni in glasi:

Obvezne javne službe:

– oskrba s pitno vodo,

– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

– ravnanje s komunalnimi odpadki,

– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

zagotavlja občina z ustanovitvijo javnega podjetja, ali pa da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana v RS in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

2. člen

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Nova vas, dne 22. februarja 2001.

Župan Občine Bloke

Jože Doles l. r.