New Page 2

Na podlagi 91. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, št. 1/95) je občinski svet občine Nazarje na 16. seji, dne 29.5.1996 sprejel

SPREMEMBO

Statuta Občine Nazarje

1. člen

6. člen Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, št. 1/95) se spremeni tako, da se glasi:

V občini Nazarje so ustanovljene tri krajevne skupnosti: Nazarje, Kokarje in Šmartno ob Dreti.

Krajevne skupnosti Nazarje, Kokarje in Šmartno ob Dreti so pravne osebe in nastopajo v svojem imenu in za svoj račun.

Kadar nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu s svojimi sredstvi, oz. s sredstvi, ki niso lastnina občine ali s sredstvi, ki niso del občinskega proračuna, sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun.

Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko krajani več naselij ustanovijo svojo krajevno skupnost.

Sklep o ustanovitvi krajevne skupnosti sprejme občinski svet občine Nazarje z 2/3 večino na pobudo zbora krajanov naselij, ki ustanavljajo krajevno skupnost.

Za delovanje krajevne skupnosti Nazarje, Kokarje in Šmartno ob Dreti zagotavlja občina Nazarje potrebna finančna sredstva iz občinskega proračuna.

2. člen

Ta sprememba Statuta začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče.

 

Štev: 012-1/96-01

PREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA

Datum: 30. 5. 1996

OBČINE NAZARJE

 

Pavel BITENC, l.r.