New Page 1

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 - odl. US, 54/04 - ZDoh-1, 72/05 - ZLS-M, 72/05, 121/05, 70/06 - odl. US, 46/07 - odl. US, 54/07 - odl. US, 60/07, 45/08, 83/12, 68/17) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012, 27/2016, 61/2016) je Občinski svet Občine Mislinja na 24. seji,  dne 27. 9. 2018 sprejel naslednji

 

SKLEP

O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANOV VOLILNE KOMISIJE

 

1. člen

S tem sklepom se razrešita člana volilne komisije:

1.    Drago Krenker, Pohorska cesta 19, 2382 Mislinja

2.    Almira Kočnik, Movže 31, 2382 Mislinja.

in za preostanek mandata, za izvedbo lokalnih volitev 2018,  v občinsko volilno komisijo imenuje nadomestna člana:

1.    Lavra Borovnik, Razborca 36, 2382 Mislinja

2.    Boštjan Knez, Kozjak 82 a, 2382 Mislinja

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:  041-01/2018

Datum: 28. 9. 2018

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan