New Page 2

Št. 330-4/2014

Ob-1383/14

 

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/77 – ZI­PRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPR1011), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007-2013 (Ura­dni list RS, št. 59/07), Podaljšanje obstoječih shem državnih pomoči št.: 440-21/2013/ 9 in 10 in sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12), objavlja Občina Krško

javni razpis

o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2014

I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nada­ljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2014, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno (ES) št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2014 v okvirni višini 138.500,00 EUR bruto.

 

Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku)

Višina sredstev v EUR-bruto

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (9. člen pravilnika)

110.000

Varstvo tradicionalne krajine in stavb (10. člen pravilnika)

10.000

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (11. člen pravilnika)

500

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (13. člen pravilnika)

5.000

Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (16. člen pravilnika)

10.000

Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (19. člen pravilnika)

3.000

 

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Krško za leto 2014.

III. Splošna določila – pogoji za upravičence

(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kme­tijske proizvode.

(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševa­nje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.

(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javne­ga razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stro­ške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v za­sebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.

(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).

(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podje­tja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, inve­stirajo na območju Občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zaku­pu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Krško.

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa.

IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upraviče­ni stroški in višina sredstev

Skupinske izjeme za kmetijstvo

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

Okvirna višina razpisanih sredstev je 110.000 EUR bruto (PP 5001).

Cilji ukrepa:

– zmanjšanje proizvodnih stroškov,

– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,

– izboljšanje kakovosti in

– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali iz­boljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Upravičeni stroški:

– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre­me za krmljenje, molžo in izločke,

– stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekon­strukcijo hlevov in ureditev izpustov,

– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adap­tacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),

– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki ...),

– stroški postavitve večletnih trajnih nasadov in na­sada špargljev, kot so: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo, nakup in postavitev mrež proti toči in nakup večletnega sadil­nega materiala, razen jagod,

– stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plaste­njaka,

– izdelava projektne dokumentacije, študije izve­dljivosti,

– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke,

– stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč, ob upoštevanju naravovarstvene zakonoda­je (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev).

Upravičenci:

– Nosilci kmetijskih gospodarstev.

Omejitve:

Podpore se ne dodelijo za:

– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,

– tekoče stroške proizvodnje,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,

– nakup enoletnih rastlin,

– investicije povezane z namakanjem in drenažira­njem kmetijskih zemljišč,

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,

– investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in­vesticijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt,

– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna ose­ba,

– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastr­skega načrta, finančno ovrednoten popis in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega nasada.

Pogoji za dodelitev sredstev:

– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,

– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar­stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij­skega gospodarstva,

– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva za tekoče leto vlaganj,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te­žavah,

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri­spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetij­ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle­de okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjeva­nju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivno­sti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita ali leasinga,

– izpis iz registra vinogradov in registra kmetijskih gospodarstev, ki ga izda UE je priloga ob zahtevku,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,

– za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:

– 1 ha njiv ali vrtov ali

– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali

– 4 ha pašnikov ali

– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vr­tnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali

– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali

– 8 ha gozdov ali

– 5 ha gozdnih plantaž ali

– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih po­vršin,

– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja­nju prostora in varstvu okolja,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na­men, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,

– pri napravi pašnikov in izvedbi malih agrarnih operacij znaša minimalna površina 0,50 ha ter postavitvi proti točnih mrež in postavitvi večletnih nasadov znaša minimalna površina 0,25 ha.

V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.

Finančne določbe:

– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,

– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z ome­jenimi dejavniki,

– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja,

– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih od vzpostavitve kmetijske­ga gospodarstva, mora biti ta nosilec kmetijskega go­spodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi lastniški prevzem, ima stalno prebivališče na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo opravljal dejavnost skladno z načr­tom gospodarjenja kmetije,

– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 3.000 EUR v enkra­tnem znesku in največ 30.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upošte­van spodnji in zgornji limit,

– skupna vrednost vseh prijavljenih del pri napravi pašnikov, napravi trajnih nasadov, proti točnih mrež in izvedbi malih agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč na upravičenca znaša najmanj 1.000 EUR in največ 30.000 EUR. To je razvidno iz priloženih predračunov in sicer pri stroških za nakup opreme za ograditev pašni­kov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke in pri stroških izvedbe agromelioracij­skih del kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipa­nja, stroški strojnih storitev). Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50 % na OMD in do 40 % za ostala območja,

– najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

Dodatna merila za ocenjevanje:

– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,

– ali je investicija finančno upravičena,

– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,

– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.

2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR bruto(PP 5004).

Predmet podpore:

V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obno­ve zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena, zaščitenih z občinskim od­lokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo ali ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar izkazuje z kulturno varstvenim mnenjem, in sicer za:

a.) naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranja­nju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);

b.) naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska po­slopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.

Cilji ukrepa:

– izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju,

– ohranitev naravne in kulturne dediščine na po­deželju.

Upravičeni stroški:

– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstruk­cijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove,

– stroški nakupa materiala in izvedbe del.

Pomoč se ne odobri za:

– davke, takse in režijske stroške,

– stroške zavarovanja,

– stroške za refinanciranje obresti,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list,

– ponudbo oziroma predračun za nameravano inve­sticijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt,

– mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Pogoji za dodelitev sredstev:

– naložba mora biti na območju Občine Krško,

– predložen mora biti načrt obnove,

– predloženi morajo biti predračuni.

Upravičenci:

– mikropodjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta v Občini Krško.

Finančne določbe:

– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,

– za neproizvodne objekte do 100 % dejanskih stro­škov,

– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60 % de­janskih stroškov oziroma do 75 % na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 500 EUR bruto (PP 5003).

Upravičeni stroški:

Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem kole­darskem letu, kot to določa Uredba o sofinanciranju za­varovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2014 na nacionalnem nivoju in sicer za:

– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo po­gina zaradi bolezni, ki od 1. januarja 2014 sklenejo za­varovalno polico pri izvajalcih zavarovanj.

Omejitve:

Podpore se ne dodelijo:

– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofi­nanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetij­ske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,

– kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2014 s priloženim raču­nom.

Upravičenci:

Upravičenci so mala in srednje velika podjetja, ozi­roma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto.

Pogoji za dodelitev sredstev:

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,

– pogoji navedeni v nacionalnem predpisu o sofi­nanciranju zavarovalnih premij proizvodnje za tekoče leto, za leto 2014,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te­žavah.

Finančne določbe:

– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,

– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofi­nanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republi­ke Slovenije, znaša razliko pomoči do 50 % upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.

4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR (PP 5002).

Predmet podpore je:

– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kme­tov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane pravne osebe, ki opravljajo storitve na področju teh­nične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine za naslednje teme:

– Preizkušanje škropilne tehnike in kakovost na­nosa škropilne brozge, zaščita proti toči

– Preizkušanje učinkovitosti izbranega škropilne­ga program na zelenjavi ter analiza na ostanke upora­bljenih aktivnosti

– Urejanje odpadnih vod v kmetijstvu.

Upravičeni stroški:

– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organizi­ranja programov usposabljanja,

– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne sto­ritve ali oglaševanje.

Omejitve:

Podpore se ne dodelijo:

– za že izvedene aktivnosti,

– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,

– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,

– za stroške za storitve povezane z običajnimi ope­rativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve­tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do­kumentacijo:

– finančno ovrednoten program izvajalca izobraže­vanj oziroma storitev,

– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore,

– predračun, oziroma ponudbo, ki se glasi na naziv izvajalca,

– v primeru, da je upravičenec malo ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v teža­vah in ni v kazenskem postopku.

Upravičenci:

– pooblaščene in registrirane organizacije in pravne osebe, ki opravljajo storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine Krško.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– finančno ovrednoten program izvajalca izobra­ževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),

– reference in dokazila o izvajanju storitev na po­dročju tehnične pomoči v kmetijstvu,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju.

Finančne določbe:

– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,

– pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,

– pomoč se dodeli izvajalcu, ki je ponudil najugo­dnejšo ponudbeno ceno, če sta za isti naslov ali temo izobraževanja podala vlogo dva ali več vlagateljev,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.

Pomoči de minimis

Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis«:

Pomoči dodeljene istemu vlagatelju (fizični ali prav­ni osebi) ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali na­men pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnopro­metnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Pomoč ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:

a. ribištva in ribogojstva,

b. premogovništva,

c. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na po­dročju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se­znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce­loti prenese na primarne proizvajalce

e. podjetja v težavah,

f. pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestno­prometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Pomoč ni namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države čla­nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR bruto(PP 5065).

Predmet podpore

Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za za­četek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:

– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opra­vljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),

– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,

– turizem na kmetiji,

– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradici­onalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.

Upravičeni stroški ukrepa:

– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,

– nakup nove opreme,

– splošni stroški, kot so upravni in pravni.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do­kumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,

– račune za nakup opreme oziroma račune o izve­denih delih, ki se glasi na nosilca dopolnilne dejavnosti,

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne de­javnosti,

– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je investicija večja od 50.000 EUR,

– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za gradnjo,

– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje pod­jetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah,

– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno kopijo.

Upravičenci do sredstev:

– nosilci kmetijskih gospodarstev ali nadomestni člani, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kme­tijske površine na območju Občine Krško.

Pogoji za dodelitev sredstev:

– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju­čeni investiciji,

– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasi­ti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec,

– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov za ka­tere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2014 dalje,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te­žavah,

– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja­nju prostora in varstvu okolja.

Finančne določbe:

– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,

– najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov investicije,

– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 3.000 EUR in največ 30.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Pri iz­računu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.

Dodatna merila za ocenjevanje:

– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,

– ali je investicija finančno upravičena,

– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.

Druge vrste pomoči

7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij – Ukrep 9

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 3.000 EUR bruto(PP 5002).

Predmet podpore:

Predmet podpore je finančna pomoč pri izobraževa­nju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Krško, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji.

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno do­kumentacijo:

– zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna pla­čila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,

– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,

– kopijo zadnjega šolskega spričevala,

– potrdilo o vpisu na VI. ali VII. stopnjo izobraževal­nega programa,

– potrdilo o katastrskem dohodku.

Upravičenci:

– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so pred­videni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Krško.

Pogoji za dodelitev sredstev:

– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Kr­ško in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Krško,

– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega go­spodarstva.

Finančne določbe:

– do 450 EUR/učenca v tekočem letu.

V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis

Vloge morajo biti oddane najkasneje do:

– ponedeljka, 10. 3. 2014 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva, tehnična podpora, varstvo tradicionalne krajine in stavb, zavarovanje in naložbe v dopolnilne dejavnosti.

– torka, 30. 9. 2014 za ukrep: prevzemnik kmetije;

na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:

Ne odpiraj »JR – naložbe«.

Ne odpiraj »JR – varstvo stavb«

Ne odpiraj »JR – zavarovanje«

Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«

Ne odpiraj »JR – dopolnilna dejavnost«

Ne odpiraj »JR – prevzemnik kmetije«

VI. Obravnavanje vlog

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.

Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.

Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k do­polnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.

Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V pri­meru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za na­slednjih pet let.

Postopek ocenjevanja vlog in merila

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan občine.

Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sred­stva namenjena in sicer za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalne krajine in stavb in Zagotavljanje tehnične podpore.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro­računa. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2014.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni­kom pomoči se uredijo s pogodbo.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz­plačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi zahtevka.

Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do:

– 8. 9. 2014 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospo­darstva, naložbe v kmetijska gospodarstva za izvedbo agromelioracijskih del in napravo trajnih nasadov, nalož­be v dopolnilne dejavnosti na kmetiji, varstvo tradicional­ne krajine in stavb.

– 30. 10. 2014 za ukrepe: zavarovanje, tehnična podpora in prevzemnik kmetije.

Zahtevku morajo biti priložena: pogodba, dokazila o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na po­samezen ukrep.

Računi in dokazila o plačilu računov ter potrdila za izvedene aktivnosti ukrepov: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalne krajine in stavb ter Zagotavljanje tehnične podpore, morajo biti z datumom po prejemu sklepa, raze za aktivnosti v okviru dopol­nilnih dejavnosti, katerih računi so lahko od 1. 1. 2014. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 8. 9. 2014, oziroma po 30. 10. 2014 komisija ne bo upoštevala.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob­veščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainte­resirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni, od 8. do 10. ure.

Občina Krško