New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača je Občinski svet Občine Divača na 10. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel

S P R E M E M B E     P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Divača

1. člen

V drugem odstavku 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03) se besedi »leto« in »letom« nadomestita z besedama »obdobje« in »obdobjem«, tako da se besedilo drugega odstavka 85. člena glasi: Občinski proračun se sprejme za proračunsko obdobje, ki se začne in konča hkrati s proračunskim obdobjem za državni proračun.

2. člen

V prvem odstavku 86. člena Poslovnika se beseda »leto« črta in nadomesti z besed »obdobje«, tako da se besedilo prvega stavka prvega odstavka 86. člena glasi: Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko obdobje mora župan predložiti odboru za finance, ki o tem oblikuje svoje mnenje, svoje mnenje pa posreduje Občinskemu svetu.

3. člen

Spremembe poslovnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen

Spremembe poslovnika veljajo takoj.

 

Št. 032-0010/2007-3

Divača, dne 29. novembra 2007

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.