Na podlagi 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače - Fram na svoji 18. redni seji, dne 26. januarja 2001, sprejel
 
 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
 
poslovnika občinskega sveta Občine Rače - Fram
 
 
1. člen
 
V Poslovniku občinskega sveta občine Rače - Fram, objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku 12/99, se spremeni 44. člen tako, da spremenjen glasi:
 
 
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Predlagana odločitev je sprejeta, če je večina opredeljenih članov glasovala "ZA" njen sprejem.
 
 
2. člen
 
77. člen se spremeni tako, da spremenjen glasi:
 
 
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če zanje na seji občinskega sveta glasuje večina opredeljenih navzočih članov sveta.
 
 
3. člen
 
Spremeni se tretji odstavek 97. člena tako,d a spremenjen glasi:
 
 
Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina opredeljenih navzočih članov občinskega sveta.
 
 
4. člen
 
Spremeni se tretji odstavek 101. člena in spremenjen glasi:
 
 
Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino opredeljenih glasov navzočih članov.
 
 
5. člen
 
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika občine Rače - Fram pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02-18-01
 
 
Datum: 6. februar 2001