New Page 2

Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16 in 39/16) in 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14 in 3/18) je Občinski svet Občine Vodice na 6. redni seji, dne 23. 4. 2019 sprejel

 

Odlok

o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas

 

1. člen

V Odloku o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/13, 12/14 in 7/18) se v 4. členu črta beseda »še«.

 

2. člen

V prvem odstavku 6. člena se za besedo »svet« doda besedilo »na podlagi javnega poziva« in besedilo »za 90 (devetdeset) dni« zamenja z besedilom »6 (šest) mesecev«.

 

3. člen

V drugem odstavku 10. člena se črta drugi stavek, ki glasi:

»Pogodba se sklene za obdobje, ki je določeno v 1. odstav- ku 6. člena tega odloka.«

 

4. člen

11. člen se spremeni tako, da glasi:

»Uredniški odbor sestavlja odgovorni urednik in člani uredniškega odbora.

Občinski svet imenuje odgovornega urednika in člane ured- niškega odbora. Vsaka lista zastopana v občinskem svetu lahko predlaga 1 člana uredniškega odbora.

Člani uredniškega odbora so imenovani za dobo, ki je za 6 (šest) mesecev daljša od mandatne dobe občinskega sveta.

Delo uredniškega odbora mora biti v skladu s programsko zasnovo in zakonom o medijih.

Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora ne smejo biti člani Občinskega sveta Občine Vodice, člani Nadzornega odbora Občine Vodice, zaposleni v občinski upravi Občine Vodice in župan Občine Vodice.

Uredniški odbor imenuje pomočnika odgovornega urednika izmed članov uredniškega odbora.

Pomočnik odgovornega urednika aktivno sodeluje pri vseh delih, ki jih opravlja odgovorni urednik in nadomešča odgo- vornega urednika.

Odgovorni  urednik,  uredniški  odbor,  novinarji  in  avtor-  ji drugih prispevkov so v okviru programske zasnove in v skladu s tem odlokom, pri svojem delu neodvisni in samos- tojni. Uredniški odbor skrbi za programske vsebine in avtor- ska dela za izvajanje namena javnega občinskega glasila,

določenega v 2. členu tega odloka. Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora lahko v javnem občinskem glasilu objavljajo članke in fotografije. Člani uredniškega odbora se sestajajo na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila, sklicuje in vodi odgovorni urednik.

Za udeležbo na sejah uredniškega odbora pripada uredniš- kemu odboru sejnina v enakem znesku, kot je določena za člane delovnih teles v pravilniku o določitvi plačil za funkci- onarje, člane organov občine in člane delovnih teles.

Člani uredniškega odbora imajo pravico do plačila za opravljeno delo v skladu s Pravilnikom o honoriranju prispevkov in dela v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas.

Za plačilo opravljenega dela se s člani uredniškega odbora sklene ustrezna pogodba.«

 

5. člen

Prvi odstavek 18. člena se črta. Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.

 

6. člen

Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 00701-26/2019-001

Datum: 23. 4. 2019

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.