New Page 1

Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14) je Občinski svet Občine Dornava na svoji 22. redni seji, dne 17. 3. 2022, sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV

 

1. člen

Drugi odstavek 7. člena se dopolni tako, da se za besedo letni doda beseda »bruto« in za prvim stavkom se doda nov drugi stavek:

»Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«

 

2. člen

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:

»Osnova za izplačilo sejnin članom občinskega sveta je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije. Merila za izplačilo pa so naslednja:

·           udeležba na redni seji občinskega sveta 5,54 % plače župana,

·           udeležba na izredni seji in nadaljevalni seji, ter drugih sejah občinskega sveta 3 % plače župana,

·           vodenje sej občinskega sveta (po pooblastilu župana) 1,7 % plače župana,

·           vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta 1,7 % plače župana,

·           udeležba na seji delovnega telesa 1,3 % plače župana.

 

Številka: 007-16/2020-1

Datum: 17. 3. 2022

 

 

Občina Dornava

 

Janko Merc, župan