New Page 2

Na podlagi 61. člena ter 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/07), 16. člena Statuta Občine Komenda (Ur. l. RS št. 37/99, 83/99 ter Ur. objave GOK št. 01/01) ter Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda (Ur. objave GOK št. 07/06) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 9. seji dne 20. 09. 2007 sprejel   

 

 

ODLOK O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE KOMENDA

 

1.      člen

 

Točki ( 1.1. ) -  stopnja izkoriščenosti zemljišč za stavbe - v 14. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda ( Ur. obj. GOK št. 02/05, spremembe 06/06 ) se doda stavek:  

"Za morfološko enoto Potok Po-M1 je treba upoštevati točko 2.7 v 36. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda."

 

2. člen

 

Točki  2.7.  v  36.  členu  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda se doda naslednje besedilo:

»Na območju morfološke enote Po-M1 ( MP ) je faktor zazidanosti gradbenih parcel lahko do 0,45, če se vsa parkirna mesta in manipulativne površine lahko zagotovi v objektu oziroma na gradbeni parceli."

 

3.      člen

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda je skupaj z osnovnim odlokom na vpogled na Občini Komenda, Zajčeva 23, Komenda.

 

4.      člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v  Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

 

 

Šifra:                3505-0003/2007                                                   Župan Občine Komenda:

Datum:             06. 11. 2007                                                              Tomaž Drolec, l. r.