New Page 1

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo OV 2198 in 7/98, odI. US št. U­1-250/98), je Občinski svet Občine Vodice na 13. redni seji, ki je bila 2.II.2004, sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra

 

 

I.

 

 

Ukine se javno dobro na pare. št. 800/2 k.o. Repnje, vrsta rabe pot, v izmeri 150 m2 , vpisano kot družbena lastnina v splošni rabi.

 

 

II.

 

 

Lastninska pravica na pare. št. 800/2 - pot v izmeri 150 m2 ­se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.

 

 

III.

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 032-01-001/04-032

 

 

Datum: 2.II.2004

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.