New Page 1

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) ter 7. in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 19/2006, 34/2007, 15/2010) je Občinski svet Občine Prevalje na 18. redni seji dne 28.03.2013 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODLOKA O GRBU, ZASTAVI IN PRAZNIKU OBČINE PREVALJE

1. člen

24. člen Odloka o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje (Uradni list RS št. 43/2001; v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se na novo glasi:

“24. člen

Izvajanje določb tega odloka nadzoruje občinski inšpektorat.”

2. člen

25. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:

“25. člen

Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:

1.   uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,

2.   uporablja simbole brez dovoljenja,

3.   uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,

4.   uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da krni ugled Občine Prevalje.

Z globo 500 evrov se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z globo 300 evrov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0006/2013-19

Prevalje, dne 28.03.2013

 

Občina Prevalje

dr. Matija Tasič, župan