New Page 2

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS št. 22/98), 21. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 12/2009) in Letnega programa športa v občini Ljutomer za leto 2012, sprejetega na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer, 1. 2. 2012, objavlja Občina Ljutomer

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IZVAJALCEV

LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2012

 

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju programov izvajalcev letnega programa športa in finančnih sredstev za razvojne in strokovne naloge športa.

 

I. VSEBINA

80.646,00

1. ŠPORT OTROK IN MLADINE

61.096,00

Iz proračunske postavke 180562 se sofinancirajo:

 

1.1  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

 

finančna sredstva za 10 urne tečaje plavanja

1.576,00

1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

 

1. finančna sredstva za 80-urne programe

2.840,00

2. finančna sredstva za šolska športna tekmovanja

1.900,00

1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

 

delovanje panožnih športnih šol z naslednjim obsegom:

 

1. Cicibani, cicibanke 240 ur

2.300,00

2. Mlajši dečki in deklice 240 do 400 ur

8.600,00

3. Starejši dečki in deklice 300 do 800 ur

11.500,00

1.4 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

 

1. delovanje panožnih športnih šol - obseg treninga 400-1100 ur

31.000,00

2. sofinanciranje programov za kategorizirane športnike mladinskega razreda - 3 športniki

1.380,00

2. ŠPORTNA REKREACIJA – ŠPORT ZA VSE

5.800,00

finančna sredstva programov redne vadbe - 80-urni programi

5.800,00

3. ŠPORT INVALIDOV

560,00

sofinanciranje 80-urnih programov

560,00

4.KAKOVOSTNI ŠPORT

12.420,00

1. sofinanciranje najema objekta za 320-urne programe

8.700,00

2. sofinanciranje kategoriziranih športnikov državnega razreda - 6 športnikov

3.720,00

5. VRHUNSKI ŠPORT

770,00

sofinanciranje kategoriziranih športnikov perspektivnega razreda – 1 športnica

770,00

II. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE ŠPORTA

12.284,00

1. športne prireditve

3.200,00

2. sofinanciranje delovanja športnih zvez

2.400,00

3. vzdrževanje športnih objektov

5.624,00

4. izobraževanje, spopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov

1.060,00

SKUPAJ I + II

92.930,00

 

Prijave bodo ovrednotene v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer štev. 12/2009).

 

2. Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          imajo sedež v občini Ljutomer,

-          so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,

-          so registrirani najmanj eno leto,

-          imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva)

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

-          izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30 tednov v letu.

Izvajalec letnega programa športa ima lahko sedež izven občine Ljutomer, če izvaja programe športa na območju občine Ljutomer in za občane občine Ljutomer.

 

3. Prijava mora biti podana izključno na obrazcu, ki se dobi v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

Obrazec  bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si.

 

4. Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo vložene do petka, 20. aprila 2012 v vložišču Občine Ljutomer, pisarna štev. 108 ali bodo do 20. aprila 2012 poslane po pošti. Kot pravočasna šteje tudi vloga, ki je zadnji dan roka poslana po pošti kot navadna ali priporočena pošiljka. Prijavitelji prijavo pošljejo po pošti na naslov OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 LJUTOMER.

 

Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako «NE ODPIRAJ –LPŠ 2012«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.

Prepozno prispele vloge se vrnejo pošiljatelju.

 Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po izboru izvajalcev letnega programa športa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji  in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

5. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, telefon 02-584-90-54 (Karmen Lah) in na ŠIM-u Ljutomer, telefon 02-585-89-60 (Branko Žnidarič).

 

Številka:  671-8/2012-415                                    

Datum:    26. 3. 2012                                                         

 

                                                                                  

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.