New Page 2

 

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 27/95), je Občinski svet občine Žetale na 11. redni seji dne 29. 12. 1999 sprejel

 

 

 

O D L O K

 

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 1999

 

 

 

1. člen

 

 

 

Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Žetale za leto 1999 (Uradni list RS, št. 59/99), tako da se glasi:

 

 

 

Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1999 znašajo 195,792.436 SIT, in sicer:

 

 

 

a) v bilanci prihodkov in odhodkov

 

 

 

– prihodki                                       195,792.436 SIT

 

 

 

– odhodki                                        195,792.436 SIT

 

 

 

b) račun financiranja:

 

 

 

– prihodki                                                 0 SIT

 

 

 

– odhodki                                                  0 SIT

 

 

 

2. člen

 

 

 

Odlok o spremembi proračuna sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja, ki so sestavni del proračuna.

 

 

 

3. člen

 

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

 

 

 

 

 

 

 

Št. 062-02-0011/99-3

 

 

 

Žetale, dne 29. decembra 1999.

 

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Bilanca prihodkov in odhodkov

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Prihodki občine za financiranje javne porabe so:                          SIT

 

 

 

 

 

1. Lastni prihodki (po 21. In 22. členu ZFO)                          19,441.000

 

 

 

 

 

2. Finančna izravnava                                                 79,934.000

 

 

 

 

 

3. Razlika finančne izravnave za 1998                                  1,636.500

 

 

 

 

 

4. Samoprispevek                                                       6,981.807

 

 

 

 

 

5. Sredstva MŠŠ                                                       48,000.000

 

 

 

 

 

6. Sredstva MKGP                                                       1,824.719

 

 

 

 

 

7. Sredstva MEOR                                                       8,000.000

 

 

 

 

 

8. Sredstva MOP za sanacijo plazu                                     14,000.000

 

 

 

 

 

9. Sredstva MOP za sanacijo po neurju 1998                             1,257.452

 

 

 

 

 

10. Sredstva po pogodbah občanov                                       2,020.500

 

 

 

 

 

11. Prenos po zaključnem računu

 

 

 

 

 

Občine Majšperk                                                       10,318.043

 

 

 

 

 

12. Drugi dohodki                                                      2,378.415

 

 

 

 

 

SKUPAJ PRIHODKI                                                      195,792.436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Odhodki so:

 

 

 

 

 

1. TEKOČI ODHODKI

 

 

 

 

 

1.1. Dejavnost občinskih organov                                       5,000.000

 

 

 

 

 

1.2. Dejavnost občinske uprave                                         7,000.000

 

 

 

 

 

1.3. Izobraževanje                                                     8,000.000

 

 

 

 

 

1.4. Socialno varstvo                                                  9,450.000

 

 

 

 

 

1.5. Predšolska vzgoja                                                 3,220.000

 

 

 

 

 

1.6. Kultura                                                             500.000

 

 

 

 

 

1.7. Šport                                                               600.000

 

 

 

 

 

1.8. Zdravstvo                                                         2,650.000

 

 

 

 

 

1.9. Kmetijstvo                                                        1,800.000

 

 

 

 

 

1.10. Komunalna dejavnost                                                688.415

 

 

 

 

 

1.11. Cestna dejavnost                                                11,082.171

 

 

 

 

 

1.12. Drugi odhodki                                                    1,122.548

 

 

 

 

 

SKUPAJ TEKOČI ODHODKI                                                 51,113.134

 

 

 

 

 

2. INVESTICIJSKI ODHODKI

 

 

 

 

 

2.1. Občinska uprava                                                   3,000.000

 

 

 

 

 

2.2. Nakup računalniške opreme                                         1,500.000

 

 

 

 

 

2.3. Izobraževanje in šport                                           96,000.000

 

 

 

 

 

2.4. Nakup gasilskega vozila                                           1,000.000

 

 

 

 

 

2.5. Zdravstvo                                                         3,500.000

 

 

 

 

 

2.6. Komunalna dejavnost                                               7,679.302

 

 

 

 

 

2.7. Projektna dokumentacija                                           2,000.000

 

 

 

 

 

2.8. Cena dejavnosti                                                  16,000.000

 

 

 

 

 

2.9. Sanacija plazu                                                   14,000.000

 

 

 

 

 

SKUPAJ INVESTICIJSKI ODHODKI                                         144,679.302

 

 

 

 

 

SKUPAJ ODHODKI                                                       195,792.436