New Page 2

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) (Ur.l. RS, št. 11/2011 in 14/2013), 17. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (uradno prečiščeno besedilo) (ZOPNN-UPB1), Ur.l. RS, št. 114/2005, 90/2007 in 102/2007), 18. in 119. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011 in 2/2013) in  10. člena Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2013), je Občinski svet Občine Ljutomer na 4. izredni seji, 28. 5. 2013, sprejel

 

ODLOK

 O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

OBČINE LJUTOMER V LETU 2013

 

1. člen

Za odpravo posledic naravne nesreče visokega snega z hitro odjugo in močnim dežjem v februarju, marcu in delno še v aprilu 2013 se iz sredstev proračunske rezerve zagotovijo sredstva v  višini 73.500 EUR.

 

2. člen

Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka, se namenjajo  za nujna intervencijska dela na plazovih, cestah in za zamenjavo uničene reševalne opreme, kar je nastalo kot posledica naravne nesreče v mesecu februarju, marcu in aprilu 2013 – visok sneg s hitro odjugo in močnim dežjem. 

 

3. člen

Sredstva se črpajo v skladu z roki zapadlosti obveznosti do izvajalcev intervencijskih del in do dobaviteljev intervencijskih materialov in opreme.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

 

Številka: 843/2013-309

Datum:   28. 5. 2013

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.