New Page 2

Na podlagi 25. in 26. člena Statuta občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet občine Hajdina na 2. redni seji, dne 7. 12. 2010 sprejel

 

SKLEP O IMENOVANJU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

1. člen

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:

1.

Viktor Markovič

-  predsednik,

2.

Marjan Rozman

-  član,

3.

Alojz Bedrač

-  član,

4.

Karmen Jerenko

-  članica,

5.

Zlatka Strmšek

-  članica,

6.

Karl Svenšek

-  član,

7.

Silvo Pernat

-  član in

8.

Boris Kozenburger

-  član.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-6/2010

Hajdina, dne 7. decembra 2010

 

 

Občina Hajdina

 

Župan mag. Stanislav Glažar, l. r.