New Page 2

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2005) je Občinski svet Občine Destrnik na 4. izredni seji 28. 3. 2008 sprejel naslednji

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Destrnik na nepremičninah

1. člen

V Odloku o predkupni pravici Občine Des­trnik na nepremičninah (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 2/2007, št. 11/2007 – v nadaljevanju: odlok) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:

» 2. člen

Občina lahko uveljavlja predkupno pravi­co na naslednjih območjih naselij:

a) območje, predvideno za Turistični center Janežovci:

– parc. št.: 160/1, k. o. Janežovci;

– parc. št.: *113, *27, 110, 111/2, 111/3,

111/4, 111/5, 111/6, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 119/1, 119/2, 120/1, 129/2, 151/1, 151/3, 151/4, 152/1, 152/2, 152/3, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 155/1, 155/2, 155/3, 157/2, 157/3, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 158, 159/1, 159/2, 159/5, 160/1, 160/2,

160/3, 160/4, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6 162/7, 163/1, 171/2, 172, 173, 174/1, 174/3, 175/1, 175/3, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 177/1, 177/2, 178/3, 178/4, 178/6, 178/8, 180/2, 180/3, 181/2, 181/3, 182/2, 183/1, 184, 74/11, 74/12, 74/13, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/24, 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/34, 74/38, 74/4, 74/41, 74/42, 74/43, 74/5, 84, 88, 108/1, 109/1, 109/2, 111/1, 121, 128, vse k. o. Janežovci;

b) območje, predvideno za stanovanjsko gradnjo: parc. št.: 691/54, 691/84, 691/74, 691/79, 691/78, 691/73, 691/52, 691/70, 691/71, 691/72, 691/39, 691/51, 691/49, 691/80, 691/82, 691/50, 691/64, 691/63, 691/62, 691/61, 691/60, 691/59, 691/58, 691/57, 691/81, vse k. o. Janežov­ci;

c) območje, predvideno za obrtno cono: parc. št.: 583, 584/2, 584/1, 590, 591/2, 591/1, 571/2, vse k. o. Janežovci;

d) območje, namenjeno za šport in re­kreacijo:

– parc. št.: 1, k. o. Desenci;

– parc. št.: 1/1, 1/2, 10/1, 10/2, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 17/1, 17/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39, 4, 40, 41, 41/1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 55/1, 6/1, 6/2, 7/1, 7/3, 7/4, 8, 9, 49/1, 49/2, 52/2, 52/3, 56, 57, 59/1, 59/2, 60, 61/1, 74/19, 75, 94/1, 94/3, 96/1, 96/2, 96/3, 97/1, 99/1, 99/2, 99/3, 100, 101/1, 101/2, 102, 103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, vse k. o. Janežovci;

– parc. št.: *1, *2, 1, 101/1, 101/2, 101/3, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14/1, 14/2, 2/1, 2/2, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/2, 3/1, 3/2, 31/1, 31/2, 32, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 7, 717, 8, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 827/1, 827/2, 827/6, 827/9, 828/3, 828/4, 829, 830, 833, 835 836, 837, 838, 839, 87, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 9, 90, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 95, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 48/2, 59, 60, 826, 831, vse k. o. Vintarovci;

– parc. št.: 417/2, 429/1, 429/2, 430/1, 436/1, 436/2, 437/1, 439, 417/1, 417/3, 418, 421, 427/2, 428, 430/3, vse k. o. Dr­stelja;

– parc. št.: 1167, 1168/3, 1168/5, 1168/6, 1168/7, 1168/8, 1174, 1176, 1177, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184/1, 1184/2, 1185, 1186, 1191/1, 1191/2, 1192/1, 1192/2, 1193, 1194, 120, 121/1, 121/2, 121/2, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123, 124, 136, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 141, 142/1, 142/2, 142/5, 144, 145, 146, 147, 148/1, 151, 153, 156, 157, 158, 164, 169, 170, 176, 142/3,

142/6, 143, 144, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 149, 155/2, 159/1, 159/3, 163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 168, 171, 174, 175, 380/1, 381/1, 386/1, 387/1, 399/1, 400/1, 401, 1173, 1175, 1279, vse k.o. Jiršovci;

– parc. št.: 119, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 127, 128/1, 128/3, 128/4, 128/6, 128/7 129/1, 129/3, 129/3, 129/4, 129/5, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 135/5, 135/6, 135/7, 136/1, 136/2, 138/3, 139, 144/2, 148, 150, 150, 121/2, 127, 128/1, 128/4, 128/5, 129/1, vse k. o. Trnovski Vrh;

– parc. št.: 30, k. o. Janežovci;

e) območje, namenjeno za gradnjo čistilne naprave:

– parc. št.: 613/1, 603/2, 720/5, vse k. o. Ja­nežovci;

– parc. št.: 346/2, 347, obe k. o. Janežovski Vrh;

f) območje, namenjeno za gradnjo čistilne naprave in poslovne cone:

– parc. št: 613/3, 636/10, 636/9, 636/1, 571/3, 571/1, 572, 585/1, 586/1, 719/8, 586/3, 588/3, 588/2, 588/1, 587/1, 587/2, 580/2, 580/3, 581, 582, 586/5, 583, 495, 691/53, 691/69, 691/75, 691/76, 691/77, 691/89, vse k. o. Janežovci;

g) območje okrog lovskega doma:

– parc. št.: 66, 65, 72, 73, 64, 58, 57, 56, 43/2, 43/1,48/1, 54, 55, 61 vse k. o. Vinta­rovci

– parc. št.: 322/2, 322/1, 326/2, 326/6, 326/7, 328/2, 339/2, 339/1, 338/6, 338/2, 338/4, 338/5, 340/2, 340/3, 340/1, 341/1, 341/2, 338/7, 338/1, 338/3, 344/3, 347/3, 347/4, 345, 344/1, 342, 343, 344/2, 404/4, 406/1, 404/3, 406/2, 405, 358, 347/4, 346/2, vse k. o. Drstelja.

2. člen

Ostali členi odloka ostanejo nespreme­njeni.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Des­trnik.

 

Številka: 900-10/2008-4IZ-4-5

Datum: 28. 3. 2008

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, l.r.