New Page 1

 

Na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur.l.RS, št. 58/02, 55/03, 83/04, 86/04, 60/06, 33/07 in 54/07), 10. člena Statuta Občine Ruše (MUV, št. 5/99, 18/00) je Občinski svet Občine Ruše na svoji 7. redni seji dne, 10. decembra 2007 sprejel

 

 

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E

 

 

odredbe o povračilu vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ruše

 

 

1. člen

 

 

(način sestave seznama)

 

 

V tretjem odstavku 2. člena se besedilo spremeni tako da pravilno glasi:

 

 

»Seznam upravičencev se objavi po postopku in na način, kot ga določa Zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.»

 

 

2. člen

 

 

(ugotavljanje sorazmernih deležev)

 

 

V 3. členu Odredbe se doda nov odstavek, ki glasi: »V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to je ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračila izvajajo v enakih deležih.«

 

 

3. člen

 

 

(pogoji in roki vračanja)

 

 

Dodajo se drugi, tretji, četrti in peti odstavek 4. člena Odredbe, ki glasijo:

 

 

»Prejeta vračila iz sklenjene poravnave občinska uprava nakaže dejanskim končnim upravičencem v 30 dneh po prejemu sredstev, ob upoštevanju podatkov iz končnega seznama. V primeru, da bo občina prejemala sredstva v več obrokih, se sredstva vračajo dejanskim končnim upravičencem v obrokih z isto dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva prejeta sredstva .

 

 

Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi bilo mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem v roku enega leta po izkazani neuspeli vročitvi poziva za posredovanje potrebnih podatkov, lokalna skupnost vloži v infrastrukturo na območju, kjer je bilo izvršeno predmetno vlaganje.

 

 

Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo lokalni skupnosti na račun vlaganj iz sredstev nekdanje krajevne skupnosti in drugih virov tako, da ne pripadajo drugim dejanskim končnim upravičencem, morajo biti namenjena za potrebe infrastrukture na območju, kje so bila izvedena vračilu ustrezna vlaganja.

 

 

Fizične osebe, ki jih ni v predlogu seznama dejanskih končnih upravičencev, ali menijo, da podatki iz seznama niso pravilni, imajo pravico v roku 15 dni od objave seznama, izrazit zahtevo po naknadni uvrstitvi na seznam in priložiti ustrezna dokazila oziroma popraviti podatke.«

 

 

4. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve odredbe se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka: 387 1/08                                                             Župan občine Ruše

 

 

Datum: 10. december 2007                                              Vili Rezman, prof., s. r.