New Page 2

Na podlagi določb Zakona o financiranju občine (Ur. 1. RS št. 80/94), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 1. RS št. 72/93 in 14/95) in 33. člena Statuta občine Pesnica (MUV št. 10/95) je občinski svet na 35. seji dne 2. aprila 1998 sprejel

ODLOK

o proračunu občine Pesnica za leto 1998

1. člen

S proračunom Občine Pesnica za leto 1998 se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.

2. člen

Občinski proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:

 

Bilanca prihodkov in odhodkov

Račun financiranja

PRIHODKI

518.080.000

28.000.000

ODHODKI

545.830.000

250.000

PRIMANKLJAJ

27.750.000

 

PRESEŽEK

 

27.750.000

3. člen

Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon ali odlok občinskega sveta, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, je župan dolžan določiti odhodkovno postavko za to namen v tekočem proračunskem letu v okviru pričakovanih prihodkov.

4. člen

V rezerve občine Pesnica se izloči skupno 0,5% skupno doseženih prihodkov proračuna.

5. člen

Sredstva proračuna se uporabnikom proračuna delijo med letom praviloma enakomerno kot mesečna akontacija določena v posebnem delu proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta, župana oz. s posebno pogodbo drugače določeno.

6. člen

Osnova za razporejanje sredstev so programi dela organa oziroma drugih uporabnikov proračuna.

Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost organa oziroma uporabnika proračuna se mu sorazmerno zmanjša oz. poveča obseg sredstev. O tem odloča na predlog župana občinski svet.

Povečanje posamezne postavke proračuna je možno na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke znotraj istega namena oziroma uporabnika.

7. člen

Uporabniki proračuna so dolžni koristiti sredstva le za namene določene v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.

Uporabniki proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi. presegle s proračunom določena sredstva za posamezne namene.

8. člen

Sredstva za plače funkcionarjev, nadomestila in drugi osebni prejemki, se zagotavljajo mesečno v skladu s splošnimi akti in sklepi komisije za volitve in imenovanja.

Sredstva za delo občinskega urada se zagotavljajo mesečno glede na število izvajalec, v skladu s količniki za določanje plač po posameznih delovnih mestih in ob upoštevanju predpisov, ki urejajo plače in druge prejemke zaposlenih v državnih organih.

9. člen

Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela.

10. člen

V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme se v skladu s proračunskimi možnostmi proračunskim uporabnikom zagotavljajo sredstva na osnovi predloženega programa investicijskega vzdrževanja in nabave opreme.

11. člen

Uporabniki proračuna morajo nabavo opreme in investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa najkvalitetnejšemu ponudniku z referencami, če vrednost del presega 5.000.000 tolarjev.

12. člen

Organi in uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu in nadzornemu odboru predložiti program dela in finančni načrt do 31. januarja, poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto pa do 31. marca.

Organi in uporabniki proračuna so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva občinski svet, župan ali nadzorni odbor.

13. člen

Župan je pooblaščen, da odloča:

- o porabi sredstev rezerv, za namene 12. člena Zakona o financiranju občin.

- o začasni uporabi likvidnostnih presežkov proračuna zaradi ohranitve realne vrednosti

- v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna.

14. člen

Občinski svet odloča na predlog župana o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Pesnica največ v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe v letu pred letom zadolževanja. Odplačila glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Pesnica.

15. člen

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena na posamezne namene ali pa začasno zadrži uporabo le teh, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.

Župan lahko med letom začasno razporedi sredstva po posameznih namenih znotraj dejavnosti, če ugotovi, da posamezne naloge ne bo možno izvesti pri drugih namenih pa sredstva ne bodo zadoščala.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oz. spremembe proračuna.

16. člen

Za zakonito, namensko in gospodarno uporabo sredstev, ki so uporabnikom proračuna razporejena iz proračuna je odgovoren poslovodni organ uporabnika sredstev oz. predsednik društva.

Za zakonito, namensko in gospodarno uporabo sredstev za delo občinskih organov in sredstev katerih investitor je občina je odgovoren župan, nadzor nad zakonito in namensko uporabo sredstev pa izvaja nadzorni odbor.

17. člen

Odredbodajalec sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan.

18. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu, uporablja pa se od 1. januarja 1998.

Predsednik Občinskega sveta

Ivan Šabeder, s.r.

Številka:401-1019/97

Datum: 06. aprila 1998