New Page 1

Št. 410-18/2019

Ob-1451/19, Stran 373

 

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

 

javni razpis

za sofinanciranje dogodkov v občini Krško za leto 2019

 

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju občine Krško ter promovirajo občino Krško izven meja občine Krško. Dogodki in promocija se bodo izvajali v letu 2019.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež/prebivališče v občini Krško,

– da sodelujejo z Občino Krško in jo obveščajo o svojih aktivnostih in brezplačno sodelujejo na dogodkih, ki jih organizira Občina Krško oziroma društva, ki izjemoma pripravijo dogodek v občini Krško,

– svoj dogodek objavijo v mesečnem napovedniku (info@cptkrsko.si),

– s svojim delom promovirajo ali povečujejo prepoznavnost občine Krško in

– predmet financiranja je v javno korist.

Društvo se na razpis lahko prijavi enkrat letno ter z istim dogodkom ne sme kandidirati oziroma pridobiti sredstva na drugem razpisu Občine Krško oziroma krajevni skupnosti.

Podatki o dogodku morajo biti objavljeni v Mesečniku in napovedniku spletne strani Občine Krško www.krsko.si.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina sredstev, namenjena za sofinanciranje dogodkov in promocije občine Krško izven meja občine v letu 2019 je 27.000,00 € (od tega 5.000,00 € za promocijo). Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1138-Stroški pokroviteljstev in prireditev NORP. Sredstva se delijo na podlagi točkovanja, ki ga komisija izvede na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je najvišji možen znesek 850,00 € bruto. Razpis je odprt do porabe sredstev.

V. Rok za črpanje sredstev: koristnik je dolžan v roku 10 dni od dogodka poslati poročilo s finančno konstrukcijo. Plačilo bo izvedeno 30. dan od prejema poročila. Za dogodke izvedene v mesecu decembru se bo plačilo izvedlo v mesecu januarju in bo bremenilo proračun Občine Krško za leto 2020.

VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:

1. Posebni pogoji:

– vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa,

– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško,

– vlagatelji za prijavljeni dogodek oziroma promocijo izven meja občine Krško ni prejel sredstev na drugih javnih razpisih Občine Krško oziroma Krajevni skupnosti občine Krško

2. Merila za točkovanje pri dogodkih so:

 

1. kakovost in prepoznavnost dogodka

do 10 točk

2. dogodek

do 8 točk

3. realno finančno ovrednotenje vloge

do 12 točk

4. dostopnost dogodka javnosti

do 10 točk

5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci in je namenjen širši javnosti

do 14 točk

6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dogodka, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov

do 6 točk

7. pomembnost za občinski prostor

do 11 točk

8. inovativnost

do 8 točk

 

Merila za točkovanje promocije občine Krško izven meja občine: 30 % stroška prevoza oziroma max. 850 €.

V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.

Prijavitelj je za potrebe občine Krško dolžan brezplačno izvesti nastop oziroma sodelovati na občinskem dogodku, v kolikor se za to pokaže potreba Občine Krško.

VII. Vsebina vloge

Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini dogodka oziroma promocije in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:

1. naziv dogodka,

2. podatke o vlagatelju,

3. finančno konstrukcijo dogodka,

4. pregleden vsebinski program dela za leto 2019 in

5. priloga: podpisana pogodba in izjava vlagatelja o sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2019.

VIII. Rok za prijavo in način prijave

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna vloga – dogodek«.

IX. Obravnava vlog

1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu.

2. Vloge se bodo obravnavale peti delovni dan v mesecu.

3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi poročila in slikovnega gradiva o dogodku, predložitvi finančnega poročila z izjavo skladno z določili podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini Krško v letu 2019.

7. Odpiranje vlog ni javno.

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev direktorica Občine Krško v roku 10 delovnih dni od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

 

Občina Krško