New Page 2

Na podlagi 24. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 76/00) in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bloke (Uradni list RS, št. 16/08) ter 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 10. redni seji dne 26. 6. 2008 sprejel

PRAVILNIK

o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema, odvoda in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda preko javne kanalizacije tako, da se uvaja racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo in odvajanje ter zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje ter pravočasno obnovo in razvoj sistemov.

2. člen

Tarifni sistem po tem pravilniku velja za vse uporabnike javnega vodovoda in javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so ali bodo v upravljanju izvajalca obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

3. člen

Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna potrjuje Občinski svet Občine Bloke s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.

II. TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN OSKRBE Z VODO

4. člen

Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:

– priključna moč (m3/h),

– porabljena količina vode (m3).

5. člen

Priključna moč za vodovodni priključek se določi za vsak posamezni objekt s soglasjem upravljavca javnega vodovoda in je enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h po ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu vodovodnega priključka.

Priključne moči vodovodnih priključkov z nazivnimi pretoki vodomerov:

 

Vodomer DN

(mm)

15

 

20

 

25

 

30

 

40

 

50

 

80

 

100

 

150

Vodomer DN

('')

1/2

 

3/4

 

1

 

5/4

 

6/4

 

2

 

3

 

4

 

5

Nazivni

pretok

Qn (m3/h)

1,5

 

 

2,5

 

 

3,5

 

6

 

 

10

 

 

15

 

 

40

 

 

60

 

 

150

 

7. člen

Tarifne postavke elementov obračuna so:

– tarifna postavka za obračun priključne moči v EUR/(m3/h) mesec,

– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode v EUR/m3.

8. člen

Mesečni znesek za priključno moč vodovodnega priključka se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka (m3/h) vgrajenega vodomera in tarifne postavke za obračun priključne moči v EUR/(m3/h). Znesek je neodvisen od porabe vode.

Mesečni znesek za porabljeno vodo se izračuna kot zmnožek porabe vode (m3) in tarifne postavke za obračun porabljene količine vode (EUR/m3).

9. člen

Osnova za izračun tarifne postavke za obračun priključne moči vodovodnega priključka je strošek obračunane amortizacije vodovodne infrastrukture ter strošek za vzdrževanje vodovodnih priključkov preteklega leta.

10. člen

Sredstva, zbrana z obračunom priključne moči, so prihodek upravljavca javnega vodovodnega sistema, namenjena obnovi vodovodnega sistema in vzdrževanju vodovodnih priključkov.

Sredstva, zbrana z obračunom porabljene količine vode, so prihodek upravljavca in pokrivajo obratovalne stroške javnega vodovodnega sistema v višini lastne cene, v višini upravičene cene pa so namenjena izključno za realizacijo razvojnih programov vodooskrbe, sprejetih na občinskem svetu.

III. TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN ODVODA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

11. člen

Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:

– odvedena količina vode (m3).

12. člen

Odvedena količina vode se obračuna v isti količini kot porabljena voda po vodomeru.

13. člen

Tarifne postavke elementov obračuna so:

– tarifna postavka za obračun odvedene količine vode v EUR/m3.

14. člen

Mesečni znesek za odvedeno vodo se izračuna kot zmnožek odvedene količine vode (m3) in tarifne postavke za obračun odvedene količine vode (€/m3).

15. člen

Sredstva, zbrana z obračunom odvedene količine vode, so prihodek upravljavca in pokrivajo obratovalne in vzdrževalne stroške javnega kanalizacijskega sistema v višini lastne cene, v višini upravičene cene pa so namenjena izključno za realizacijo razvojnih programov s področja odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, sprejetih na občinskem svetu.

IV. TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

16. člen

Element obračuna, za katerega se določa tarifna postavka, je:

– očiščena količina vode (m3).

17. člen

Očiščena količina vode se obračuna v isti količini kot porabljena voda po vodomeru.

18. člen

Tarifna postavka elementa obračuna je:

– tarifna postavka za obračun očiščene količine vode v EUR/m3.

19. člen

Mesečni znesek za očiščeno vodo se izračuna kot zmnožek očiščene vode (m3) in tarifne postavke za obračun očiščene količine vode (EUR/m3).

20. člen

Sredstva, zbrana z obračunom očiščene količine vode, so prihodek upravljavca in pokrivajo obratovalne in vzdrževalne stroške čistilnih naprav v višini lastne cene, v višini upravičene cene pa so namenjena izključno za realizacijo razvojnih programov s področja čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, sprejetih na občinskem svetu.

V. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Tarifne postavke, sprejete na občinskem svetu, izvajalec javne službe lahko revalorizira s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

22. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne najpozneje šest mesecev po uveljavitvi.

 

Št. 354-0015/2008

Nova vas, dne 26. junija 2008

Župan Občine Bloke

Jože Doles l.r.