New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09 in 41/10) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 11. redni seji, dne 21. 6. 2012 na predlog župana sprejel naslednji

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita nepremičnini:

- parc. št. 239, k.o. (404) Prvenci, cesta v izmeri 4459 m²,

- parc. št. 240, k.o. (404) Prvenci, cesta v izmeri 1205 m².

II.

Nepremičnini iz I. točke tega sklepa postaneta last Občine Markovci, pri kateri se zaznamuje grajeno javno dobro.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Markovci po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Markovci, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju.

Številka: 478-0033/2012

Datum: 21. 6. 2012

 

 

Občina Markovci

 

Župan Milan GABROVEC, prof.