New Page 2

Na podlagi 21. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP in 38/2010-ZUKN), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 42/09 in 109/09) ter 17. in 83. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04 in 18/07 ter MUV, št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na 3. redni seji dne 18. novembra 2010, sprejel

O D L O K

o gospodarskih javnih službah v Občini Kungota

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa dejavnosti, ki se opravljajo kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe), oblike njihovega izvajanja, objekte in naprave za njihovo izvajanje, upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, financiranje gospodarskih javnih služb ter varstvo uporabnikov javnih dobrin na območju Občine Kungota (v nadaljevanju: občina).

2. člen

Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

3. člen

Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.

II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4. člen

Javne službe so obvezne in izbirne.

Obvezne javne službe so določene z zakonom, izbirne pa so predpisane s tem odlokom.

5. člen

Občina na svojem območju, kot obvezne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo,

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

3. zbiranje komunalnih odpadkov,

4. prevoz komunalnih odpadkov,

5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

7. urejanje in čiščenje javnih površin

8. vzdrževanje občinskih javnih cest in

9. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.

6. člen

Občina na svojem območju, kot izbirne javne službe, zagotavlja naslednje dejavnosti:

1. oskrba naselij s požarno vodo,

2. oskrba s toplotno energijo,

3. urejanje javne razsvetljave v naseljih,

4. plakatiranje, obešanje transparentov in okraševanje naselij z zastavami, božično novoletne krasitve, urejanje neprometne signalizacije,

5. opravljanje javnega potniškega prometa,

6. gasilska služba,

7. gospodarjenje z občinskimi stanovanji.

7. člen

Javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.

8. člen

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok, ne določata drugače.

9. člen

Javne dobrine, ki jih zagotavljajo javne službe, so pod enakimi, z občinskim odlokom določenimi pogoji dostopne vsakomur.

III. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH

SLUŽB

10. člen

Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.

Kadar standardi in normativi za izvajanje javnih služb niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz 3. člena tega odloka.

11. člen

Občina zagotavlja izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah:

a) v režijskem obratu,

b) v javnem podjetju,

c) z dajanjem koncesij in

d) v drugih oblikah javno – zasebnega partnerstva.

12. člen

Obliko izvajanja posamezne dejavnosti iz 5. in 6. člena tega odloka, določi občina z aktom o načinu in pogojih opravljanja posamezne gospodarske javne službe, koncesijskim aktom ali drugim predpisom, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih javnih službah in drugimi predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

13. člen

Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb se določijo z odloki iz 3. člena tega odloka.

Z odloki iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje določijo tudi objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja povezana z navedenimi objekti in napravami.

14. člen

Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če s tem soglaša občinski svet.

15. člen

Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.

V. UPRAVNE, STROKOVNO TEHNIČNE,

ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE

16. člen

Upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave.

Te naloge se nanašajo na:

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb, - investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,

- postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij in režijskih obratov,

- postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,

- zagotavljanje javnih služb v okviru javno-zasebnega partnerstva,

- strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,

- financiranje gospodarskih javnih služb,

- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb,

- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb.

17. člen

Občina lahko v skladu z zakonom prenese na izvajalca javne službe kot javno pooblastilo določene strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb.

VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

18. člen

Gospodarske javne službe se financirajo:

a) s ceno storitev ali proizvoda,

b) iz proračunskih sredstev in

c) iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali tem odlokom.

19. člen

Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.

Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje državni in občinski predpis s področja oblikovanja cen občinskih gospodarskih javnih služb.

Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela izvajalec javne službe in ga s potrebno dokumentacijo predloži v sprejem pristojnemu organu občine.

Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in standardi izvajanja posameznih javnih služb, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.

Cene se lahko subvencionirajo v skladu z zakonom ali drugim predpisom.

20. člen

Iz proračunskih sredstev se financirajo javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški.

V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega člena tega odloka.

VII. VARSTVO UPORABNIKOV

21. člen

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju Svet).

Svet iz prejšnjega odstavka daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb občinskemu svetu, ki ga je dolžan o svojih stališčih, predlogih in predlaganih ukrepih obveščati.

22. člen

Sestavo, delovno področje, podrobnejše pristojnosti in pravice Sveta določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj strokovno-tehnična opravila.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kungota (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 28/1995 in 5/2009).

25. člen

Občina Kungota določi oblike izvajanja posameznih dejavnosti iz 5. in 6. člena tega odloka v enem letu od dneva njegove uveljavitve.

26. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Številka: 007-05/2010

Datum: 22. november 2010

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.