New Page 2

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2 s spremembami), 12., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.  l. RS, št. 87/06 s spremembami) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Ur. l. RS, št. 28/15 in UGSO, št. 63/15) je Občinski svet Občine Naklo na svoji 11. seji, dne 30.3.2016, sprejel

 

SKLEP

O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV POMOČI DRUŽINI NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA NA DOMU V OBČINI NAKLO

 

1. člen     

Občinski svet Občine Naklo daje izvajalcu Domu starejših občanov Preddvor soglasje k ceni socialno varstvenih storitev pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu.

 

2. člen     

Cena storitve pomoči družini na domu od 1.4.2016 znaša:

·       19,01 EUR / uro na delovni dan;

·       26,62 EUR / uro ob nedeljah;

·       28,52 EUR / uro na dan državnega praznika in dela prostih dnevih.

 

3. člen     

Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu od 1.4.2016 znaša:

·       5,70 EUR / uro na delovni dan;

·       7,99 EUR / uro ob nedeljah;

·       8,56 EUR / uro na dan državnega praznika in dela prostih dnevih.

 

4. člen     

Ta sklep začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.4.2016 dalje.

 

Številka: 12280-0002/2016

Datum:31.3.2016

 

 

Občina Naklo

 

Marko Mravlja, župan