New Page 1

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 19. redni seji dne 29. 9. 2009 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj

1. člen

V 2. členu Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/03 – UPB; v nadaljevanju: pravilnik) se črta besedilo "10. oktobra za naslednje leto." in se nadomesti z besedilom "konca leta za naslednje leto."

2. člen

V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo "po sklepu Občinskega sveta Občine Črnomelj".

3. člen

5. člen pravilnika se spremeni in se na novo glasi:

"Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov se objavi na spletni strani Občine Črnomelj in lokalnem časopisu oziroma na drug krajevno običajen način."

4. člen

Spremeni se drugi stavek drugega odstavka 9. člena in se pravilno glasi:

"Predlog vrednotenja programov potrdi župan na osnovi predloga Odbora za družbene dejavnosti, z informacijo o razdelitvi sredstev pa se seznani občinski svet na eni izmed sej, ki sledijo razdelitvi."

5. člen

Na koncu tretjega odstavka 9. člena se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo: "kolikor je to zahtevano."

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 650-00-5/1999

Črnomelj, dne 30. septembra 2009

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.