New Page 2

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 5/18) in 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20) sta Občinski svet Občine Trnovska vas na 28. redni seji, dne 31. 5. 2022, ter Občinski svet Občine Destrnik na 20. redni seji, dne 12. 5. 2022, sprejela

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK-TRNOVSKA VAS

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 3/10 in 4/13, Uradni list RS, št. 34/18; v nadaljevanju: odlok) se v 11. členu spremenita tretji in četrti odstavek tako, da se glasita:

»(3) Svet zavoda sestavljajo:

·   3 predstavniki ustanovitelja (dva predstavnika Občine Destrnik, en predstavnik Občine Trnovska vas),

·   3 predstavniki delavcev zavoda,

·   3 predstavniki staršev (dva predstavnika Občine Destrnik, en predstavnik PŠ Trnovska vas).

(4) Predstavnike delavcev se voli:

·   1 predstavnik strokovnih delavcev matične šole z vrtcem pri matični šoli

·   1 predstavnik strokovnih delavcev podružnične šole z vrtcem pri podružnični šoli

·   1 predstavnik upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«.

 

2. člen

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas ter se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic. Veljati pa začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 032 0/28-3/2022-2s

Datum: 31. 5. 2022

 

Župan Občine Trnovska vas

Alojz Benko

 

Številka: 900-5/2022-20R-5/7

Datum: 12. 5. 2022

 

Župan Občine Destrnik

Franc Pukšič