New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   06202-0005/2005-41/04

Datum:     11.5.2005

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 25. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 25.5.2005 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.      Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.4.2005 in Poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.      Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.      Odlok o razglasitvi Vodovodnega stolpa za kulturni spomenik lokalnega pomena – osnutek (gradivo)

4.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Kranj – hitri (združeni) postopek (gradivo)

5.      Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Br 1 – Britof jug – predlog (prva obravnava) (gradivo)

6.      Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - predlog (umik točke s seje)

7.    Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj – hitri (združeni) postopek (gradivo)

8.     Pravilnik o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov – osnutek (gradivo)

9.     Sklep o določitvi cene vozne karte v javnem mestnem potniškem prometu (gradivo)

10.   Analiza prostorske problematike šol in šolskih okolišev (gradivo)

11.   Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O )

12.   Kadrovske zadeve (gradivo)

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

 

                                                                                                          Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                                           Ž U P A N

PRILOGE:

- Gradivo

 
DODATNE PRILOGE

1. Poročilo o delu redarske službe MO Kranj (januar-marec 2005)

2. Odgovori na vprašanja iz 24. seje Sveta Mestne občine Kranj, dne 20.04.2005:

- odgovor svetnici Saši Kristan

- odgovor svetnici Vlasti Sagadin

- odgovor svetniku Darku Jarc (1)

- odgovor svetniku Janezu Frelih

- odgovor svetniku Igorju Velov

- odgovor svetniku Darku Jarc (2)