New Page 1

Na podlagi 15. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017) in 3. odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17 ZORed) je Občinski svet Občine Žetale na 13. redni seji dne 29. 06. 2017 sprejel naslednji

 

SKLEP

O OCENI IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE ŽETALE V LETU 2016

 

1.

Občinski svet Občine Žetale ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine Žetale za leto 2016.

 

2.

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu na seji Občinskega sveta Občine Žetale in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Datum: 29. 06. 2017

Številka: 032-0013/2017-

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan