New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 12. redni seji dne 10. 10. 2008 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2008

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A)

Bilanca prihodkov in odhodkov

(v EUR)

Skupina / podskupina

Proračun leta 2008

I.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)

2.347.853,04

 

Tekoči prihodki (70+71)

1.465.370,35

70

Davčni prihodki

1.438.802,31

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.312.791,00

 

703 Davki na premoženje

52.171,14

 

704 Domači davki na premoženje

73.840,17

71

Nedavčni prihodki

26.568,04

 

710 Udeležba na dob. in doh. od premoženja

18.716,13

 

711 Takse pristojbine

230,08

 

714 Drugi nedavčni prihodki

7.621,83

72

Kapitalski prihodki

111.536,17

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

37.000,00

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo. dol. sred.

74.536,17

74

Transferni prihodki

770.946,52

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inst.

442.085,52

 

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU

328.861,00

II.

Skupaj odhodki (40+41+42+43)

2.550.434,00

40

Tekoči odhodki

867.757,54

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

145.923,16

 

401 Prispevki delodajalca

24.897,00

 

402 Izdatki za blago in storitve

658.082.38

 

409 Rezerve

38.855,00

41

Tekoči transferi

563.982,00

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

377.586,00

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam

69.534,00

 

413 Drugi tekoči domači transferi

116.862,00

42

Investicijski odhodki

1.118.694,46

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.118.694,46

III.

Proračunski presežek

 

 

Proračunski primanjkljaj

–202.580,96

B)

Račun finančnih terjatev in naložb

 

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev(750+751+752)

 

75

Prejeta vračila danih posojil

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

 

44

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

442 Poraba kupnin iz naslova privatizacije

 

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev(IV.-V.)

 

 

Račun financiranja

 

VII.

Zadolževanje

 

50

Zadolževanje

 

VIII.

Odplačilo dolga

 

55

Odplačilo dolga

 

IX.

Sprememba stanja na računu(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

– 202.580,96

X.

Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

 

XI.

Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.- IX.)

– 202.580,96

XII.

Stanje sredstev na računih dne31. 12. 2007

202.581,90

Proračunski primanjkljaj se krije iz sredstev na računu dne 31. 12. 2007.

 

 

Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna, ki je razdeljen na naslednje programske dele:področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte določene s predpisanim kontnim načrtom.«

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 062-06-2372

 

 

Vitanje, dne 10. oktobra 2008

 

 

Župan

 

 

Občine Vitanje

 

 

Slavko Vetrih l.r.