New Page 2

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 30. seji dne 2. 6. 2014 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Moravske Toplice

1. člen

S tem odlokom se urejajo dopolnitve Odloka o turistični taksi v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/09).

2. člen

V 14. členu odloka se doda nova alineja, ki se glasi:

»– Občini Moravske Toplice ne predloži mesečnega poročila v skladu z določbo 11. člena odloka.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 322-00001/2014-3

Moravske Toplice, dne 2. junija 2014

 

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.