New Page 1

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10, 84/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB8), 4. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06- odl. US, 33/07- ZPNačrt, 57/08- ZFO-1A, 70/08 in 108/09-ZVO-1C), in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06 in 26/09)  je Občinski svet Občine Markovci na 8. redni seji dne 30. novembra 2011 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MARKOVCI

 

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, zagotavljanje varnosti občanov in javnega premoženja, varstva zdravja in čistoče kraja, varstva okolja in zunanje podobe kraja ter ravnanje z zapuščenimi vozili. V odloku so določene  pristojnosti občinskih redarjev in občinskih inšpektorjev pri izvajanju nadzora nad izvrševanjem določb tega odloka in globe za kršitve določb tega odloka.

 

 

2. člen

 

 

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Občine Markovci, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne opravlja ali opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana, oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in javno moralo.

 

 

3. člen

 

 

Za prekrške storjene po tem odloku so odgovorne pravne osebe, odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki posamezniki, odgovorne osebe samostojnih podjetnikov ter posamezniki.

 

 

II.        VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

 

 

4. člen

 

 

Na območju Občine Markovci je zaradi varstva javnega reda in miru prepovedano:

 

 

1. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z  zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikle ali  ponujati storitve razen, ko je to izrecno dovoljeno ali določeno,

 

 

2. uživati alkoholne pijače v parkih, na zelenicah, na otroških ali športnih igriščih, pred prodajalnami, na ulici in na drugih javnih površinah ter izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač, 

 

 

3. nepotrebno zadrževanje na območju pokopališč zaradi druženja, zabave, kajenja, počitka, uživanja hrane in pijače. Prav tako je prepovedano naslanjati se na nagrobne spomenike,   postavljati na njih razne predmete, ki kazijo njihov videz, onesnaževati spomenike ali hoditi po grobovih ali grobnicah,

 

 

4. uporabljati naprave na plin v naseljenih sredinah, katerih glavni efekt je pok, če se s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti pri drugih ljudeh,

 

 

5. uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji občanov ali igri otrok,

 

 

6. oglaševati in reklamirati izdelke in dogodke z uporabo zvočnih naprav brez odobritve pristojnega organa.

 

 

5. člen

 

 

Javni shodi in javne prireditve se morajo organizirati in izvajati v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 ZJZ-UPB-2, 85/09, 59/10, 39/11).

 

 

III.       VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

 

 

6. člen

 

 

Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:

 

 

1. nameščati kakršnekoli naprave ali ovire na javne površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa. Določba se ne nanaša na nameščanje naprav ali ovir na javne ceste, kar že ureja prometna zakonodaja,

 

 

2. na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja mimoidočih,

 

 

3. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih poteh v takem stanju in tako visoko ali razvejano, da ogrožajo varnost občanov,

 

 

4. z metanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati varnost ljudi in premoženja,

 

 

5. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,

 

 

6. puščati domače živali, da povzročajo škodo na javnih površinah,

 

 

7. voditi pse in druge domače živali na zelenice in dvorišča otroških vrtcev in šol ter druga otroška igrišča,

 

 

8. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi ali pročelje stalnih ali začasnih stacionarnih ali premičnih objektov, ki se nahajajo na javni površini,

 

 

9. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih ali na drugih javnih površinah,

 

 

10. nepravilno uporabljati igrala na otroških igriščih ali naprave na rekreacijskih poteh, kar ima lahko za posledico poškodbo ali uničenje igrala ali naprave, oziroma ogrožanje zdravja drugih oseb,

 

 

11. uporabljati igrala ali naprave iz prejšnje točke osebam, ki kažejo očitne znake vinjenosti,

 

 

12. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi,

 

 

13. čuvati psa ali drugo domačo žival na način, da lahko skoči na ali čez ograjo, ki neposredno meji na javno cesto ali pločnik, ter pri mimoidočih povzroča strah in občutek ogroženosti, kar lahko ima za posledico nagonsko umikanje na vozišče,

 

 

14. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam objektov, na izložbe, na robnike pločnikov, ali jih puščati tako, da ovirajo gibanje pešcev ali cestni promet.

 

 

IV.       VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

 

 

7. člen

 

 

Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:

 

 

1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, na javne površine in na druge prostore, ki niso za to določeni,

 

 

2. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice, gospodarskega poslopja ali dvorišča do te mere, da to moti okolico in obstaja nevarnost ogrožanja zdravja občanov,

 

 

3. stepati preproge, ali karkoli izlivati ali metati z balkonov in oken na javno površino,

 

 

4. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah (javnih prometnih površinah, sprehajalnih in rekreacijskih poteh, zelenicah v naseljih, otroških in športnih igriščih in podobno). Vodnik psa, ki vodi psa po navedenih javnih površinah mora pri sebi imeti ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo občinskega redarja ali občinskega inšpektorja pokazati,

 

 

V.         VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA

 

 

8. člen

 

 

Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:

 

 

1. trgati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah ali hoditi po zelenih površinah, tam kjer je to z opozorilno tablo prepovedano,

 

 

2. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, zemljo, gnojem, gnojevko, oljem, žagovino, papirjem ali podobnimi snovmi. Določba se ne nanaša na onesnaževanje cestišča javnih cest, kar že ureja prometna zakonodaja,

 

 

3. opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvorišč in drugih objektov, ki v neurejenem stanju kazijo zunanji videz okolice,

 

 

4. odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugi objekt za splošno rabo,

 

 

5. odlagati dotrajano stanovanjsko opremo ali kakršnokoli navlako na javnih površinah  in v okolici stanovanjskih enot,

 

 

6. puščati nepokošeno travo ob javnih površinah in objektih, tako, da kazi zunanjo podobo okolice,

 

 

7. puščati kontejnerje in posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali pešce,

 

 

8. voziti v naseljenih krajih izven poti in cest namenjenih prometu tovrstnih vozil,

 

 

9. postavljati montažne objekte na javnih površinah  brez ustreznega soglasja.

 

 

9. člen

 

 

(1) Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih prostorov ali lokalov, ki služijo

 

 

reklami v sklopu objekta in dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov.

 

 

(2) Izložbe ali druge reklame, ki služijo namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti videza lokala ali širše okolice lokala.

 

 

VI.       ŽIVALI V PROMETU

 

 

10. člen

 

 

(1) Za jahače, goniče in vodnike živali se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo področje udeležbe živali v prometu.

 

 

(2) Prepovedana je ježa konj in uporaba vprežnega vozila na  kolesarskih stezah, rekreacijskih poteh, parkih in drugih javnih površinah, razen tam, kjer je to dovoljeno z ustrezno prometno signalizacijo. Prepoved iz tega odstavka ne velja, če se s konji opravljajo naloge policije.

 

 

(3) Izjemoma lahko uporabo živali za ježo ali za vleko vprežnega vozila na drugih javnih površinah z odločbo odobri pristojni občinski organ, v kolikor je predvidena uporaba živali  pri izvedbi javne prireditve ali zasebne prireditve (razne povorke, poroke z uporabo kočije,…).

 

 

VII.      RAVNANJE Z ZAPUŠČENIMI VOZILI

 

 

11. člen

 

 

(1) Če občinski inšpektor ali občinski redar najde zapuščeno vozilo, na javni prometni površini ali na cestnem svetu zunaj vozišča, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.

 

 

(2) Postopek odstranitve zapuščenega vozila se izvede v skladu s Pravilnikom o odstranitvi zapuščenih vozil na območju Občine Markovci.

 

 

VIII.    NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB ODLOKA

 

 

12. člen

 

 

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka so pristojni občinski inšpektorji in občinski redarji.

 

 

(2) Na podlagi tega odloka občinski redar nadzoruje izvajanje določil:

 

 

- varstvu javnega reda in miru, prve, druge, tretje, četrte in pete točke 4. člena,

 

 

- varstvu občanov in premoženja, 6. člen, 

 

 

- varstvu zdravja in čistoče, četrte točke 7. člena,

 

 

- varstvu okolja in podobe kraja, prve, druge, sedme in osme točke 8. člena,

 

 

- živalih v prometu, 10. člen

 

 

- ravnanju z zapuščenimi vozili, prvi in drugi odstavek 11. člena.

 

 

(3) Na podlagi tega odloka občinski inšpektor nadzoruje izvajanje določil:

 

 

- varstvu javnega reda in miru, šeste točke 4. člena,

 

 

- varstvu občanov in premoženja, prve, druge, tretje, šeste, sedme, devete, dvanajste in trinajste točke  6. člena,

 

 

- varstvu zdravja in čistoče, 7. člen,

 

 

- varstvu okolja in podobe kraja 8. člen, ter prvega in drugega odstavka 9. člena,

 

 

- ravnanju z zapuščenimi vozili, prvi in drugi odstavek 11. člena.

 

 

IX.       KAZENSKE DOLOČBE

 

 

13. člen

 

 

(1) Z globo 2500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila prve točke 7. člena, njihova odgovorna oseba z globo 400 evrov. 

 

 

(2) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik   posameznik in -posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila:

 

 

- prve in dvanajste točke 6. člena,

 

 

- druge točke sedmega člena,

 

 

- druge in tretje točke 8. člena.

 

 

Z globo 200 evrov se kaznuje tudi njihova odgovorna oseba.

 

 

(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik   posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če krši določila:

 

 

- prve in šeste točke  4. člena,

 

 

- druge, tretje, šeste in devete točke 6. člena,

 

 

- sedme in devete točke 8. člena,

 

 

- člena tega odloka.

 

 

Z globo 200 evrov se za isti prekršek kaznuje njihova odgovorna oseba.

 

 

14. člen

 

 

(1) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik če krši določila:

 

 

- prve točke 7. člena,

 

 

- druge točke 8. člena.

 

 

(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila :

 

 

- prve, druge, tretje, četrte, pete, devete in dvanajste točke 6. člena,

 

 

- druge točke 7. člena,

 

 

- tretje, četrte in pete točke 8. člena.

 

 

(4) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila :

 

 

- prve, četrte, pete in šeste točke 4. člena,

 

 

- šeste, desete in enajste točke 6. člena,

 

 

- tretje in četrte, točke 7. člena,

 

 

- prve, šeste, sedme in devete točke 8. člena.

 

 

(5) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:

 

 

- druge in tretje točke  4. člena,

 

 

- sedme, osme, in trinajste točke  6. člena.

 

 

(6) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila :

 

 

- štirinajste točke 6. člena,

 

 

- osme točke 8. člena,

 

 

- drugega odstavka 10. člena.

 

 

XI.       PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

15. člen

 

 

Določbe enajstega člena tega odloka  začnejo veljati naslednji dan po sklenitvi pogodbe med Občino Markovci in izvajalcem storitve odvoza zapuščenega vozila. Izvajalec mora izpolnjevati zakonsko določene kriterije v zvezi z odvozom, hrambo in izdajanjem zapuščenih vozil.

 

 

16. člen

 

 

Pravilnik, ki določa izvajanje nalog iz enajstega člena tega odloka se pripravi do sklenitve pogodbe iz prejšnjega člena tega odloka.

 

 

17. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu v Občini Markovci (Uradni list RS št. 82/03)

 

 

18. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka:  007-0011/2011

 

 

Datum: 30. 11. 2011

 

 

Občina Markovci

 

 

Župan Milan GABROVEC, prof.