New Page 2

Na podlagi 2., 9., 10., 18. in 20. člena Zakona o medijih – uradno prečiščeno besedilo (Zmed-UPB1 – Uradni list RS, št. 110/06 in 36/08) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 15. redni seji dne 16. 6. 2008 sprejel

ODLOK

o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa programsko vsebino in programsko zasnovo občinskega glasila Ogledalo (v nadaljevanju: glasilo), izdajatelja in sedež glasila, sestavo uredniškega odbora, njegovo imenovanje, obveznosti in odgovornosti uredniškega odbora, vire financiranja ter splošne etične norme uredniškega odbora (kodeks).

2. člen

Temeljni cilj in naloga glasila je skrb za obveščanje, predvsem občanov občine Vojnik, o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini. Programska vsebina po tem odloku so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije), ki se razširjajo z namenom obveščanja občanov z lokalnimi predpisi in sklepi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, delovanju občinske uprave, delovanju krajevnih skupnosti, obvestil upravne enote Celje, obveščanje o kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb društev ter institucij in gospodarskih organizacij, ter mnenja občanov.

II. PROGRAMSKA ZASNOVA

3. člen

Programska zasnova glasila vsebuje naslednje vsebine:

– napovednik pomembnih dogodkov;

– beseda župana, sklepi občinskega sveta, delovanje občinske uprave in drugih organov občine;

– delovanje krajevnih skupnosti, političnih strank, upravne enote Celje;

– gospodarstvo, obrt, podjetništvo in turizem;

– kmetijstvo, vinogradništvo, sadjarstvo in čebelarstvo;

– kultura in socialno področje;

– šolska dejavnost in otroški kotiček;

– šport in delovanje društev.

Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev ter volitev v Državni zbor in Državni svet, kolikor je to vsebinsko povezano z lokalnimi razmerami, mora glasilo del prostora nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Proti plačilu se del prostora nameni tudi strankam in skupinam, ki želijo dati podporo posameznim kandidatom.

V glasilu se proti plačilu objavijo komercialne reklame ter obvestila vendar največ do 15% obsega časopisa.

Brezplačno se objavijo obvestila društev v Občini Vojnik in krajevnih skupnostih, v katere so vključeni občani Občine Vojnik.

4. člen

Programska zasnova se lahko spremeni, če je potrebno objaviti pomembne vsebine za seznanitev občanov in zaradi svoje velikosti ter pomembnosti ne smejo biti okrnjene (volitve, odloki, objave navodil ob naravnih in drugih nesrečah, javni razpisi ter podobna obvestila).

III. IZDAJATELJ GLASILA

5. člen

Izdajatelj glasila je: Občina Vojnik.

Sedež izdajatelja glasila Ogledalo je: Vojnik, Keršova ulica 8.

6. člen

Izvajalca (tehnični sodelavec) izdaje glasila potrdi župan občine Vojnik na predlog uredniškega odbora, ki na podlagi zbiranja ponudb pridobi najugodnejšega ponudnika.

7. člen

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

Glasilo izhaja praviloma šestkrat letno v tiskani obliki, lahko pa tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Vojnik.

Glasilo je brezplačno za vsa gospodinjstva, podjetja in druge organizacije v Občini Vojnik.

8. člen

Izvajalec izdaje glasila mora na vidnem mestu zagotoviti objavo izdajatelja glasila, odgovornega urednika, člane uredniškega odbora, število izvodov glasila in obvestilo, da je glasilo brezplačno.

IV. UREDNIŠKI ODBOR

9. člen

Glasilo pripravlja uredniški odbor, ki ima odgovornega urednika in 6 članov odbora.

Občinski svet imenuje uredniški odbor na predlog političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, enega predstavnika občinske uprave pa predlaga v odbor župan. Iz vsake politične stranke je lahko v uredniškem odboru le po en predstavnik, razen v primeru, ko je političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, manj kot 5.

10. člen

Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje pa ga občinski svet.

Glasilo ima tudi namestnika odgovornega urednika, ki ga imenuje uredniški odbor izmed svojih članov.

Odgovorni urednik je za izvajanje sprejete uredniške politike odgovoren občinskemu svetu, ki mu najmanj enkrat letno poroča o svojem delu.

V času odsotnosti odgovornega urednika ga nadomešča namestnik odgovornega urednika.

Občinski svet lahko razreši odgovornega urednika pred iztekom mandata, če ta ne uresničuje programske zasnove glasila. Pred razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega odbora.

Odgovorni urednik je v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu samostojen in neodvisen.

11. člen

Odgovorni urednik vodi delo uredniškega odbora in je odgovoren za izvajanje vsebinske in programske zasnove.

Odgovorni urednik:

– koordinira pripravo in vsebino glasila,

– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,

– skrbi za smotrno organizacijo dela,

– zagotavlja uresničevanje pravice občanov, organizacij, društev, političnih strank in drugih pri uresničevanju enakih možnosti objavljanja prispevkov, mnenj in drugačnih stališč,

– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če Zakon o medijih ne določa drugače,

– odgovarja za kvaliteto priprave gradiva za tisk,

– skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko in vsebinsko zasnovo in načeli novinarske etike ob upoštevanju Zakona o medijih.

Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar se mora pri tem ravnati v skladu z določili Zakona o medijih.

Odgovorni urednik se glede objave popravkov, ki jih zahtevajo posamezniki, organizacije ali organi, če so mišljenja, da je prizadeta njihova čast oziroma so objavljeni po njihovem mnenju članki z napačno vsebino ali navajajo neresnične navedbe, mora ravnati v skladu z določili poglavja »Pravice do popravka ali odgovora« Zakona o medijih.

12. člen

Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora so imenovani za mandatno obdobje trajanja članov občinskega sveta.

Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora so lahko ponovno imenovani.

Sedež uredniškega odbora Ogledala je v prostoru stavbe: Vojnik, Keršova ulica 8.

13. člen

V proračunu občine so zagotovljeni materialni pogoji za redno izdajanje glasila na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga predloži odgovorni urednik.

Sredstva za izdajanje glasila se zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.

Iz sredstev za izdajanje glasila se financirajo:

– stroški priprave in tiska glasila,

– stroški dostave in pošiljanja glasila,

– avtorski honorarji, ki so opredeljeni s posebnim aktom, ki ga pripravi uredniški odbor in potrdi občinski svet,

– nadomestilo za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov uredniškega odbora.

Izplačila avtorskih honorarjev, izdajanje računov in izterjave za plačilo reklam, obvestil in drugih finančnih zadev v zvezi z izdajanjem glasila, opravlja občinska uprava Občine Vojnik.

14. člen

Za svoje delo so odgovorni urednik in člani uredniškega odbora upravičeni do sejnin v skladu z določili Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Vojnik na podlagi sklenjenih pogodb.

15. člen

Uredniški odbor je dolžan občinskemu svetu vsako leto podati poročilo o svojem delu.

V. NOVINARSKI KODEKS UREDNIŠKEGA ODBORA

16. člen

Člani uredniškega odbora morajo biti pri svojem delovanju politično nevtralni. Zbrane informacije morajo preverjati in biti previdni, da se izognejo napakam. Objavljeni prispevki morajo biti podpisani z imenom avtorja prispevka. Anonimne članke se ne objavi.

Psevdonimi ali inicialke se lahko objavijo le pod pogojem, da je uredniškemu odboru znana identiteta avtorja.

17. člen

Pri objavljanju informacij, ki vsebujejo obtožbe, morajo člani hkrati pridobiti odziv tistih, ki jih informacije zadevajo. Informacije morajo biti objavljene v isti številki glasila oziroma najkasneje v naslednji številki.

18. člen

Člani uredniškega odbora ne smejo zlorabljati informacij o finančnih in drugih dogodkih, ki jih pri svojem delu pridobijo v občinski upravi. Hkrati morajo zavrniti ugodnosti, ki jih ponujajo oglaševalci ali interesne skupine in se upreti poskusom, da bi vplivali na njihovo poročanje.

19. člen

Člani uredniškega odbora morajo spoštovati pravico posameznika do zasebnosti in se izogibati senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti. Poseg v zasebnost je dovoljen le, če za to obstaja javni interes. Pri poročanju o javnih osebnostih in tistih, ki želijo dobiti moč in vpliv ter zbujati pozornost, je pravica javnosti do obveščenosti širša. Člani se morajo zavedati, da se lahko z zbiranjem ter objavo informacij in fotografij škodi posameznikom, ki niso vajeni medijske in javne pozornosti.

20. člen

Pri poročanju s področja pravosodja morajo člani upoštevati, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen.

21. člen

Posebno pozornost morajo člani pokazati pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih ali tistih, ki jih je doletela družinska tragedija.

22. člen

Člani uredniškega odbora imajo pravico zavrniti delo, ki je v nasprotju s Kodeksom novinarjev Slovenije. Nihče ne sme brez soglasja avtorja članka pomensko spreminjati ali predelati njegove prispevke.

23. člen

Glede vprašanj, ki niso urejena v tem poglavju, se člani uredniškega odbora ob konfliktnih ali drugih situacijah, ki vplivajo na njihovo delo pri zbiranju gradiva za članke, ravnajo v skladu s Kodeksom novinarjev Slovenije in Zakonom o medijih.

VI. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 9/96, 80/02 in 38/03).

25. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-0005-2008/11 (7)

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 16. junija 2008

Benedikt Podergajs l.r