New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Dornava

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Dornava

Predlagatelj:

Župan Občine Dornava

Zakonska podlaga:

3. in 8. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Dornava

Datum:

2.6.2022

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

23. redna seja Občinskega sveta Občine Dornava

Besedilo:

gradivo