New Page 2

Številka: 032-3/2018-12

Datum: 2. 12. 2020

 

Na podlagi 26. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2018) ter 5. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2018) in v skladu s četrtim odstavkom 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/2020)

 

sklicujem

 

11. sejo Občinskega sveta Občine Rogašovci, ki

BO V ČETRTEK 10. 12. 2020 ob 18.00 URI

V Kulturni dvorani občine Rogašovci, Sveti Jurij 13 b

 

 

DNEVNI RED

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.

3. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Občinskega sveta Občine Rogašovci (zapisnik).

4. Pregled in potrditev zapisnika 3. Dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci (zapisnik).

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v I. polletju 2020 (gradivo 1, 2, 3, 4).

6. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2021-splošna razprava (gradivo). Sklep o splošni javni razpravi o predlogu proračuna za leto 2021 (gradivo).

7. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2022-splošna razprava (gradivo). Sklep o splošni javni razpravi o predlogu proračuna za leto 2022 (gradivo).

8. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Rogašovci - 1. obravnava (gradivo).

9. Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo v občini Rogašovci (gradivo).

10. Pobude in vprašanja.

11. Razno.

 

Pozivam vas, da na seji občinskega sveta dosledno upoštevate veljavne ukrepe za preprečevanje okužb s SARS- CoV-2. V kolikor imate kakršne koli znake bolezni ostanite doma in se seje ne udeležite.

 

 

Občina Rogašovci

 

Edvard Mihalič, župan