New Page 2
 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, 27/08-Odl. US in 76/01) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07) je Občinski svet Občine Hajdina na  19. redni seji dne 07. 09. 2009 sprejel

 
 

ODLOK

 
 

O PRIZNANJIH OBČINE HAJDINA

 
 

I.      SPLOŠNE DOLOČBE

 
 

1. člen

 
 

Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Hajdina, postopek, način podeljevanja priznanj in način vodenja evidence podeljenih priznanj.

 
 

2. člen

 
 

(1) Občina Hajdina podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Hajdina.

 
 

(2) Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.

 
 

3. člen

 
 

Občina Hajdina podeljuje naslednja priznanja:

 
 

1.      častni občan,

 
 

2.      priznanje občine,

 
 

3.      zlata plaketa,

 
 

4.      zahvalna listina,

 
 

5.      priznanje župana,

 
 

6.      priznanje za najlepšo urejeno vaško skupnost,

 
 

7.      priznanje za najlepše urejeno kmetijo,

 
 

8.      priznanje za vzorno urejeni poslovni objekt,

 
 

9.      priznanje za vzorno urejeno stanovanjsko hišo.

 
 

II.        POMEN POSAMEZNIH PRIZNANJ

 
 

4. člen

 
 

(častni občan)

 
 

(1)»ČASTNI OBČAN« je najvišje častno priznanje Občine Hajdina posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se za izredne zasluge in trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Hajdina.

 
 

(2) Za častnega občana je lahko imenovana tudi oseba, ki nima stalnega prebivališča v občini.

 
 

5. člen

 
 

(priznanje občine)

 
 

»PRIZNANJE OBČINE« se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v enem ali večletnem obdobju. Priznanje ima značaj vzpodbude občanom, društvom in drugim za nadaljevanje prizadevanj, ki prispevajo k večjemu razvoju in napredku Občine Hajdina.

 
 

6. člen

 
 

(zlata plaketa občine)

 
 

»ZLATA PLAKETA OBČINE« je priznanje posamezniku, društvu, posamezni skupini ljudi ali pravni osebi za  izjemne uspehe na posameznem področju življenja in dela.

 
 

7. člen

 
 

(zahvalna listina)

 
 

»ZAHVALNA LISTINA« je priznanje za posebne zasluge in dejanja na katerem koli področju življenja in dela v občini.

 
 

8. člen

 
 

(priznanje župana Občine Hajdina)

 
 

(1) »PRIZNANJE ŽUPANA« je osebno priznanje in pohvala osebe, ki mu je bila s strani večine volivcev zaupana vloga, da vodi in predstavlja občino. Podeli se posameznikom in drugim  na občinskem prazniku ali priložnostno.

 
 

(2) Priznanje se podeljuje za posebne dosežke, na najrazličnejših področjih ustvarjanja v obdobju zadnjega leta ali v daljšem časovnem obdobju.

 
 

(3) Število podeljenih priznanj je omejeno na največ tri letno. Izjemoma se lahko podeli več priznanj.

 
 

9. člen

 
 

(priznanje za najlepše urejeno vaško skupnost)

 
 

PRIZNANJE ZA NAJLEPŠO UREJENO VAŠKO SKUPNOST je priznanje vaški skupnosti, v kateri so vaščani v preteklem letu s svojim delom skrbeli za naselje in urejenost vaške skupnosti kot celote ter še posebej za urejenost skupnih in posameznih objektov.

 
 

10. člen

 
 

(priznanje na posameznih objektih)

 
 

(1) Priznanje za najlepše urejene objekte se podeljuje:

 
  - PRIZNANJE ZA VZORNO UREJENO KMETIJO je priznanje lastniku kmetije, ki je s svojim delom poskrbel za lepo urejenost kmetije kot celote, gospodarskih in bivalnih objektov, dvorišča ter poskrbel za lepo cvetje na gredicah in balkonih;  
  - PRIZNANJE ZA VZORNO UREJENI POSLOVNI OBJEKT je priznanje uporabniku poslovnega objekta, ki je s svojim delom poskrbel za urejenost objekta, okolice ter lepo cvetje na oknih, balkonu ali drugod;  
- PRIZNANJE ZA VZORNO UREJENO STANOVANJSKO HIŠO je priznanje lastniku stanovanjske hiše, ki je s svojim osebnim delom in trudom poskrbel za urejenost objekta in dvorišča, s cvetjem na oknih in balkonih ter drugod.  
  - PRIZNANJE ZA VZORNO UREJENO STANOVANJSKO HIŠO je priznanje lastniku stanovanjske hiše, ki je s svojim osebnim delom in trudom poskrbel za urejenost objekta in dvorišča, s cvetjem na oknih in balkonih ter drugod in se profesionalno ne ukvarja z urejanjem okolja, hortikulturo in vrtnarstvom/cvetličarstvom.  
 

(2) Vsako priznanje iz prejšnjega člena tega odloka in prejšnjega odstavka tega člena občinski svet vsako leto podeli kot zlato, srebrno in bronasto vrtnico. Vsako priznanje iz prejšnjega člena tega odloka in prvih dveh alinej prejšnjega odstavka tega člena občinski svet vsako leto podeli najbolje ocenjeni vaški skupnosti, kmetiji oziroma poslovnemu objektu, priznanje iz tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena pa kot zlato, srebrno in bronasto vrtnico.

 
 

(3) Priznanje (zlata, srebrna in bronasta vrtnica) se lahko podeljujejo več let/neomejeno.

 
 

III.   POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ

 
 

11. člen

 
 

(1) Priznanja Občine Hajdina iz 5. 6. in 7. člena se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi župan na spletni strani občine in občinskem glasilu oziroma v sredstvih javnega obveščanja enkrat letno, najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto.

 
 

(2) V posebnih primerih se izjemoma upošteva tudi predlog, ki je bil podan najmanj 15 dni pred odločanjem občinskega sveta o priznanjih.

 
 

(3) Z razpisom se objavijo:

 
 

       kriteriji za podelitev priznanj,

 
 

       podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog,

 
 

       rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.

 
 

12. člen

 
 

(1) Priznanja Občine Hajdina iz 9. in 10. člena se podeljujejo na predlog Vaških odborov. Predlogi morajo biti podani najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom, katere obravnava za ta priznanja imenovana komisija.

 

(2) Vsa priznanja iz 9. in 10. člena se lahko podeljujejo več let. Vsa priznanja iz 9. in 10. člena se lahko podeljujejo več let, z izjemo priznanj za vzorno urejeni poslovni objekt in za vzorno urejeno stanovanjsko hišo, ki je lahko istemu objektu/lastniku podeljena samo po triletnem premoru od predhodnega priznanja.

 
 

13. člen

 
 

Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:

 
 

       naziv in ime pobudnika,

 
 

       ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja ter osnovne osebne podatke,

 
 

       vrsto predlaganega priznanja,

 
 

       obrazložitev pobude z ustrezno dokumentacijo glede navedenih dejstev.

 
 

14. člen

 
 

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Hajdina so lahko občani, politične stranke, vaške skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

 
 

15. člen

 
 

(1) Postopek zbiranja pobud in predlogov vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija obravnava pobude za podelitev priznanj najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude.

 
 

(2) Komisija lahko:

 
 

-       zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,

 
 

-       pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno utemeljen,

 
 

-       zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.

 
 

16. člen

 
 

(1) Komisija obravnava podane pobude in predloge, razen tistih, ki se nanašajo na prejemnike priznanj, ki so v pristojnosti župana. Na podlagi razpoložljive dokumentacije pripravi komisija ustrezne predloge, ki jih posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.

 
 

17. člen

 
 

Župan občine o prejemnikih priznanj iz 8. člena tega odloka izbere po lastni presoji in obvesti občinski svet.

 
 

18. člen

 
 

(1) Priznanja, ki so predmet tega odloka so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo.

 
 

(2) Priznanja praviloma izroča župan ali od njega pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.

 
 

(3) Priznanja se izročajo na svečani seji občinskega sveta, ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.

 
 

IV.    NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ

 
 

19. člen

 
 

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj izvaja Občinska uprava Občine Hajdina. Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi.

 
 

20. člen

 
 

Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke:

 
 

-       zaporedno številko,

 
 

-       ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,

 
 

-       datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,

 
 

-       datum izročitve priznanja.

 
 

V.      POSEBNE DOLOČBE

 
 

21. člen

 
 

(1) Priznanje iz četrtega člena tega odloka je umetniško izdelana listina v velikosti F=(najmanj) A3, katere vsebino predstavlja sklep, s katerim je priznanje podeljeno. Na listini je vtisnjen grb občine in odtisnjen žig občine. Prejemniku se izroči primerno uokvirjena.

 
 

(2) Priznanje iz petega, šestega, sedmega in osmega člena tega odloka je umetniško izdelana listina v velikosti F=(najmanj) A3, katere vsebino predstavlja sklep, s katerim je priznanje podeljeno. Na listini je vtisnjen grb občine in odtisnjen žig občine. Prejemniku se izroči v primerni mapi.

 
 

(3) Priznanje iz devetega in desetega člena tega odloka predstavlja listina z vsebino, v kateri je naveden naziv Občine Hajdina, naziv prejemnika, namen, vrsta priznanja, datum, žig in podpis župana. Listino krasi občinski grb in ima odtisnjeno vrtnico v ustrezni barvi (zlati, srebrni ali bronasti), glede na višino priznanja.

 
 

22. člen

 
 

Posamezno priznanje iz petega, šestega in sedmega člena se vsako leto podeli praviloma največ trem prejemnikom. V primeru izjemnih okoliščin se posamezno priznanje lahko podeli v večih primerih.

 
 

23. člen

 
 

Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu za vsako leto posebej.

 
 

24. člen

 
 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Hajdina (Ur. list RS, št. 84/00 in 91/01)

 
 

25. člen

 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 
 

Številka: 094-1/2009

 
 

Hajdina, dne 7. septembra 2009

 
 

 

 
 

 

Občina Hajdina

 

Župan Radoslav SIMONIČ, l. r.

 

 
     
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2012) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:  
     
 

5. člen

 
  Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.