New Page 1

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/11) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18), je Občinski svet Občine Kidričevo  na 4. redni seji, dne 25.4.2019 sprejel naslednji

 

SKLEP

 

1.

Določijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:

 

1.     Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:

1.1.  Omrežnina:

vodomer

na mesec

DN ≤ 20

7,4790 €

20 < DN < 40

22,4370 €

40 ≤ DN < 50

74,7900 €

50 ≤ DN < 65

112,1850 €

65 ≤ DN < 80

224,3700 €

80 ≤ DN < 100

373,9500 €

100 ≤ DN < 150

747,9000 €

150 ≤ DN

1.495,8000 €

 

1.2.  odvajanje:                                                                    0,3825 EUR/m3

 

2.     Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:

2.1.  Omrežnina:

vodomer

na mesec

DN ≤ 20

5,2089

20 < DN < 40

15,6267

40 ≤ DN < 50

52,0890

50 ≤ DN < 65

78,1335

65 ≤ DN < 80

156,2670

80 ≤ DN < 100

260,4450

100 ≤ DN < 150

520,8900

150 ≤ DN

1.041,7800

 

2.2.  čiščenje:                                                                                  0,5492 EUR/m3

 

3.     Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:                                                                                       

3.1.  Omrežnina:

vodomer

na mesec

DN ≤ 20

5,2089

20 < DN < 40

15,6267

40 ≤ DN < 50

52,0890

50 ≤ DN < 65

78,1335

65 ≤ DN < 80

156,2670

80 ≤ DN < 100

260,4450

100 ≤ DN < 150

520,8900

150 ≤ DN

1.041,7800

 

3.2.  storitve praznjenja:                                                              0,4100 EUR/m3

 

2.

Občina Kidričevo bo subvencionirala 74,44 % cene omrežnine za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod in 62,86 % cene omrežnine za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, za uporabo infrastrukture gospodinjstvam in tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

 

3.

Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Kidričevo, Vzdrževanje in gradnje d.o.o., na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na občinski spletni strani.

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Cene, določene s tem sklepom se začnejo uporabljati  s 1.5.2019.

 

Številka: 354-22/2019

Datum:   26.4.2019

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan