New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 14. redni seji dne 14. 4. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen

(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom Občina Tišina (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Tišina (v nadaljnjem besedilu: zavod) v katerega sestavo sodi:

– Podružnična šola Gederovci in

– Enota vrtca na Tišini.

(2) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Tišina.

 

2. člen 

(ime in sedež zavoda) 

(1) Ime zavoda je: Osnovna šola Tišina.

(2) Sedež zavoda: Tišina 4b, Tišina.

(3) Skrajšano ime zavoda: OŠ Tišina.

(4) V sestavo zavoda sodijo:

– Podružnična šola Gederovci, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo od 1. do 4. razreda, v kombiniranih oddelkih,

– enota vrtca na Tišini.

 

3. člen 

(pravni status zavoda) 

(1) Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

(2) Podružnična šola in enota vrtca v pravnem prometu nimata pooblastil.

 

4. člen 

(pečat zavoda) 

(1) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat premera 20 mm.

(2) Na sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna šola Tišina, Tišina 4b.

(3) Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

 

5. člen 

(zastopanje in predstavljanje) 

(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge delavce.

 

6. člen 

(podpisovanje) 

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.

 

7. člen 

(šolski okoliš) 

(1) Zavod je ustanovljen za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: Tišina, Vanča vas, Borejci, Rankovci, Petanjci, Tropovci, Gradišče, Murski Črnci, Gederovci, Sodišinci, Krajna in Murski Petrovci.

(2) Zavod ima dislocirane oddelke na podružnični šoli Gederovci z naslednjim šolskim okolišem: Gederovci, Krajna, Sodišinci in Murski Petrovci.

(3) V enoto vrtca vpisujejo starši otroke iz naslednjih okoliških vasi: Tišina, Vanča vas, Borejci, Rankovci, Petanjci, Tropovci, Gradišče, Murski Črnci, Gederovci, Sodišinci, Krajna in Murski Petrovci.

 

II. DEJAVNOST ZAVODA 

 

8. člen

(področje opravljanja javne službe) 

(1) Zavod opravlja javno službo na področju:

– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,

– M/80.422 – drugo izobraževanje,

– M/80.101 – dejavnost vrtcev,

– 0/92.61 – obratovanje športnih objektov,

– H/55.51 – storitve menz.

(2) Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

9. člen 

(vzgojno-izobraževalni program) 

Zavod izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

 

10. člen 

(nove dejavnosti) 

(1) Zavod ne sme začeti nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

(2) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

 

11. člen 

(sklepanje pogodb) 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

 

III. ORGANI ZAVODA 

 

12. člen

(organi zavoda) 

(1) Organi zavoda so:

– svet šole,

– ravnatelj šole,

– strokovni organi,

– svet staršev.

(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.

 

1. Svet zavoda

 

13. člen

(sestava sveta zavoda) 

(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

(2) Svet zavoda sestavlja enajst članov:

– trije predstavniki ustanovitelja,

– pet predstavnikov delavcev zavoda in

– trije predstavniki staršev (en predstavnik staršev OŠ Tišina, en predstavnik podružnične šole Gederovci in en predstavnik staršev enote vrtca na Tišini).

(3) Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev šole in vrtca po naslednjem ključu:

– trije predstavniki šolske vzgoje,

– en predstavnik predšolske vzgoje in

– en predstavnik izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.

(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda izmed strokovnih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.

(5) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tišina izmed občanov posameznih naselij šolskega okoliša.

(6) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Za izvedbo volitev predstavnikov staršev se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

(7) Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

(8) Svet zavoda na sejah odloča z večino glasov vseh članov.

(9) Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

(10) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok.

 

14. člen 

(volitve in odpoklic) 

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.

 

15. člen 

(izvedba volitev) 

Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev z navodili in imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda ob njegovem konstituiranju.

 

16. člen 

(pristojnosti sveta zavoda) 

Svet zavoda:

– imenuje in razrešuje ravnatelja,

– sprejema program razvoja vrtca in šole,

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

– obravnava poročilo o izobraževalni in vzgojni problematiki,

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu in šoli,

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,

– sprejema finančni načrt, spremlja realizacijo finančnega načrta ter obravnava letno poročilo (poslovno in računovodsko),

– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih skupnih del in

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

 

17. člen 

(prenehanje mandata) 

(1) Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev,

– zaradi bolezni ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,

– je razrešen.

(2) Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.

(3) Ko svet ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o tem obvesti volilno komisijo.

(4) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je potekel mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

 

2. Ravnatelj

 

18. člen

(naloge ravnatelja) 

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

– pripravlja program razvoja zavoda,

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,

– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,

– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, organizira mentorstvo za pripravnike,

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,

– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

– spremlja delo svetovalne službe,

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),

– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,

– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,

– odloča o vzgojnih ukrepih,

– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,

– določa sistemizacijo delovnih mest,

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

19. člen 

(imenovanje ravnatelja) 

Ravnatelja imenuje svet zavoda po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.

 

20. člen 

(pomočnik ravnatelja) 

Pomočnik ravnatelja

(1) Zavod ima pomočnika ravnatelja za šolo in enoto vrtca pri šoli.

(2) Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom in drugimi predpisi.

(3) Pomočnik ravnatelja za šolo opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge določene v aktu o sistemizaciji.

(4) Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca pri šoli opravlja pedagoško vodenje v skladu z veljavnimi predpisi in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter druge naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.

 

21. člen 

(vodja podružnične šole in enote vrtca) 

Vodja podružnične šole in enote vrtca

(1) Enoto vrtca oziroma podružnične šole vodi vodja enote oziroma podružnice. Imenuje in razrešuje jih ravnatelj izmed delavcev enote vrtca oziroma podružnice.

(2) Vodja enote vrtca in podružnične šole opravlja poleg dela učitelja oziroma vzgojitelja naslednje naloge:

– organizira in vodi delo podružnice šole oziroma vrtca,

– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole oziroma vrtca,

– predlaga nadstandardne programe,

– skrbi za sodelovanje podružnične šole oziroma vrtca z okoljem,

– obvešča starše o delu podružnične šole oziroma vrtca,

– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

 

3. Strokovni organi

 

22. člen

(strokovni organi šole) 

Strokovni organi šole so učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi učiteljev in vzgojiteljev.

 

23. člen 

(sestava in pristojnosti strokovnih organov) 

Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se neposredno uporabljajo zakonske določbe.

 

4. Svet staršev

 

24. člen

(svet staršev) 

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oziroma v šoli oblikuje svet staršev.

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

(4) Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– voli predstavnike v svet zavoda,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

IV. SVETOVALNA SLUŽBA 

 

25. člen

(svetovalna služba) 

(1) Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

(2) Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

 

V. KNJIŽNICA 

 

26. člen

(knjižnica) 

(1) Zavod ima knjižnico.

(2) Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu (vrtec, podružnična šola).

(3) Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.

(4) Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

 

VI. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST 

 

27. člen

(zagotavljanje in uporaba premoženja) 

(1) Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.

(2) Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

 

28. člen 

(pridobivanje sredstev) 

(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakonom in statutom občine, iz prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

(3) Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v šolah določi minister.

(4) Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije, normative ter standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država, glede na sorazmerno višino sredstev financiranja.

 

29. člen 

(nastopanje zavoda) 

(1) Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.

(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 28. členom tega odloka.

 

VII. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD 

 

30. člen

(opravljanje skupnih zadev) 

(1) Zavod se za opravljanje skupnih zadev lahko povezuje z ostalimi osnovnimi šolami in vrtci na območju upravne enote Murska Sobota v skupnost osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih, vzgojno-varstvenih zavodov (v nadaljevanju: skupnost zavodov).

(2) Delavci skupnosti zavodov opravljajo za potrebe šole in vrtcev do ustanovitve lastne službe; pravne, računovodsko- knjigovodske, kadrovske, administrativne in druge dogovorjene storitve.

 

VIII. NADZOR 

 

31. člen

(nadzor nad izvrševanjem zakonodaje) 

(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v šoli, izvaja šolska inšpekcija.

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela s področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.

 

32. člen 

(nadzor nad porabo javnih sredstev) 

(1) Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

(2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju šole.

 

IX. JAVNOST DELA ZAVODA 

 

33. člen

(javnost dela zavoda) 

(1) Delo zavoda je javno.

(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

(3) Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.

(4) O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo on pooblasti.

 

X. POSLOVNA SKRIVNOST 

 

34. člen

(poslovna skrivnost) 

(1) Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno skrivnost se štejejo:

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno skrivnost,

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.

 

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 

 

35. člen

(splošni akti zavoda) 

(1) Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj šole, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.

(2) Pravila sprejme svet zavoda.

(3) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme svet zavoda in ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili zavoda.

(4) Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju z zakonskimi predpisi in s tem odlokom

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

36. člen

(uskladitev vpisa v sodni register) 

Ravnatelj zavoda je dolžan priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

 

37. člen 

(uskladitev sestave sveta zavoda) 

Svet zavoda mora uskladiti svojo sestavo v skladu s tem odlokom najkasneje do 15. 5. 2016.

Starši izvolijo svoje predstavnike v svet zavoda za obdobje do izteka mandata sveta zavoda.

 

38. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina (Uradni list RS, št. 2/97, 27/99, 34/08 in 18/10).

 

39. člen 

(veljavnost in objava odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0015/2016-1

Tišina, dne 15. aprila 2016

 

Župan 

Občine Tišina 

Franc Horvat l.r.