New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 22. redni seji dne 22. 11. 2017 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

1. 

 

Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2018 znaša 0,0600 EUR.

 

2. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

 

Št. 032-14/2017-4

Komen, dne 22. novembra 2017

 

Župan 

Občine Komen 

Marko Bandelli l.r.