New Page 2
 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in  razvoj kmetijstva in podeželja v občini Prevalje za programsko obdobje 2007 – 2013 (v nadaljevanju: pravilnik), objavljenem v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 31, z dne 27.11. 2007  in Odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2007, Občinska uprava Občine Prevalje, Trg 2 a, 2391 Prevalje objavlja

 

 

 

 

 

JAVNI RAZPIS

 

 

ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI PREVALJE  V LETU 2007

 

 

 

 

 

I.          NAROČNIK

 

 

Občina Prevalje, Trg 2 a, 2391 Prevalje

 

 

II.        PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje  v letu 2007. Sredstva se bodo v letu 2007 dodeljevala za naslednje ukrepe:

 

 

 

 

 

POMOČI V SKLADU Z UREDBO ZA SKUPINSKE IZJEME

 

 

1.         Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu

 

 

1.1       Podpora delovanju društev, ki delujejo na področju kmetijstva

 

 

Višina pomoči je lahko do 100% upravičenih stroškov, izkazanih v finančnem načrtu društva oziroma na podlagi priznane vrednosti programa oz. projekta

 

 

Višina razpoložljivih sredstev: 2.295 EUR

 

 

1.2       sofinanciranje izobraževanj, usposabljanj, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, publikacij in spletišč, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih

 

 

Višina razpoložljivih sredstev: 3.300 EUR

 

 

Namen in cilj  ukrepa:

 

 

Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

 

 

 

 

 

III.       UPRAVIČENCI:

 

 

Ukrep: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

 

 

-         pravne osebe s področja kmetijstva s sedežem v Občini Prevalje, ki izpolnjujejo pogoje, 

 

 

-         navedene v razpisni dokumentaciji;

 

 

-         registrirana društva s področja kmetijstva, ob pogoju, da:

 

 

-         imajo sedež v Občini Prevalje,

 

 

-         imajo zagotovljene materialne, prostorske , kadrovske in organizacijske pogoje za

 

 

-         uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

 

 

-         imajo urejeno evidenco o članstvu;

 

 

-         prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva pridobljena iz drugih virov.

 

 

Ukrep: Pokrivanje operativnih stroškov transporta

 

 

-         subjekti, ki so registrirani za opravljanje  dejavnosti tovornega transporta.

 

 

 

 

 

IV.       ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

 

 

Ukrep: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

 

 

-         izpolnjena vloga (obrazec v razpisni dokumentaciji);

 

 

-         predračuni oz. druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi  izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti;

 

 

-         finančno poročilo o delu društva v preteklem letu ter finančno ovrednoten letni program dela za leto 2007;

 

 

-         izdelana finančna konstrukcija programa (društva);

 

 

-         dokazilo o registraciji;

 

 

-         izjava o točnosti navedenih podatkov;

 

 

-         izjava, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali  občinskega proračuna, če pa je, njeno višino pridobi občina od dajalca pomoči oz. njeno  višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo;

 

 

-         podpisan in žigosan vzorec pogodbe.

 

 

 

 

 

V.         OBRAVNAVANJE VLOG:

 

 

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

 

 

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na podlagi mnenja komisije tajnik občinske uprave. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.

 

 

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

 

 

Odpiranje vlog ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem razpisu.

 

 

 

 

 

VI.       ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

 

 

Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno petka,  14. decembra 2007, do 12. ure.

 

 

 

 

 

VII.      MESTO ODDAJE VLOGE

 

 

Vloge pošljejo prijavitelji do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: OBČINA PREVALJE, Trg 2/a, 2391 PREVALJE.

 

 

Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj –javni razpis – kmetijstvo«.

 

 

Vse potrebne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri Sabini Ranc, tel. 82 46 129 ali po e-pošti: sabina.ranc@prevalje.si

 

 

 

 

 

Številka: 331-0003/2007-07

 

 

Datum: 11. 12.  2007

 

 

 

 

 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matic Tasič l.r.