New Page 2

Številka: 032-0001/2018-

Datum: 11. 12. 2018

 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011) ter 19. in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011)

 

sklicujem

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Mirna

v torek, 18. decembra 2018 ob 16.00 uri

v sejni sobi Občine Mirna, Glavna cesta 28, Mirna

 

 

z naslednjim dnevnim redom:

1. Pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 23.11.2018 (zapisnik)

2. Kadrovske zadeve:

- Predlog imenovanj za člane odborov in komisij občinskega sveta Občine Mirna (gradivo)

- Sklep o določitvi plače za opravljanje funkcije župana Občine Mirna in obvestilo o poklicnem opravljanju funkcije — seznanitev (gradivo)

- Sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta Občine -seznanitev (gradivo)

- Sklep o imenovanju podžupana- seznanitev (gradivo)

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2019 (gradivo) in Predlog Odloka o proračunu Občine Mirna za leto 2020 — 1. obravnava (predstavitev) (gradivo)

4. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 -seznanitev (gradivo)

5. Seznanitev z zapisniki delovnih teles občinskega sveta (gradivo 1, 2)

6. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (gradivo)

 
Priloga: gradivo

 

 

Občina Mirna

 

Dušan Skerbiš, župan