New Page 2

Na osnovi 20. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 77/10, 90/10, 87/11 in 49/12) in 11. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10) je Občinski svet Občine Destrnik na 25. redni seji 25.04.2014 sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju uredniškega odbora javnega

glasila Občan

1.

Občinski svet Občine Destrnik imenuje uredniški odbor javnega glasila Občan v sestavi:

Tadej Urbanija, Vintarovci 60, 2253 Destrnik,

Tanja Hauptman, Vintarovci 37, 2253 Destrnik

Nina Zorman, Libanja 1, 2259 Ivanjkovci

Nada Zupanič, Jiršovci 68b, 2253 Destrnik

2.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanjemu uredniškemu odboru javnega glasila Občan, ki je bil imenovan s Sklepom o imenovanje uredniškega odbora, št. 900-10/2010-18R-10/11 z dne 16.4.2010.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svet in se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Štev.: 900-9/2014-25R-10/12

Datum: 25. 04. 2014

 

Župan Občine Destrnik:

Vladimir Vindiš