New Page 2

Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS št. 12/03 in 77/03), Dopolnitve letnega programa prodaje stvarnega premoženja Občine Ljutomer za leto 2004 št. 1 in sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 465-02-OS/04-1232 z dne 31.03.2004, objavlja Občina Ljutomer na osnovi sklepa sprejetega na seji Komisije o pridobivanju, razpolaganju in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer dne 31.03.2004, naslednjo

 

 

J A V N O   D R A Ž B O

za prodajo stavbnega zemljišča

 

 

1.Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

 

2.Predmet javne dražbe: delno komunalno urejeno stavbno zemljišče v stanovanjski coni S-3 v Ljutomeru, deli sedanjih zemljišč, vse v k.o. Ljutomer:

-  parc. št. 2344/1 parkirišče v izmeri 1501 m2

-  parc. št. 2344/2 njiva 1 v izmeri 124 m2

-  parc. št. 2342 njiva 1 v izmeri 324 m2

-  parc. št. 2341 eks. sadovnjak v izmeri 286 m2

-  parc. št. 2340 gosp. poslopje v izmeri 28 m2, stan. stavba v izmeri 59 m2, dvorišče v izmeri 321 m2

-  parc. št 2339 njiva 2 v izmeri 243 m2

-  parc. št. 2338 eks. sadovnjak v izmeri 1358 m2           

  

Prodaja zemljišč se izvede po končani parcelaciji zemljišč v skladu z ZN Stanovanjske soseske S-3 v Ljutomeru. Predmet prodaje bo površina zemljišč v skupni površini cca 2500 m2. V kupoprodajni pogodbi se bodo upoštevale nove parcelne številke in površine le-teh, v skladu s pravnomočno odločbo o parcelaciji.

 

Zemljišča so namenjena izgradnji poslovnega objekta, v pritličju katerega je potrebno med drugim zagotoviti poslovno površino cca 500 m2 za potrebe nove pošte. Izbrani kupec je dolžan objekt zgraditi v skladu z ZN Stanovanjske soseske S-3 v Ljutomeru. Rok izgradnje objekta je eno leto od podpisa kupoprodajne pogodbe.

 

3.Vrsta pravnega posla: prodaja

 

4. Izklicna cena: 12.383,00 SIT/m2  zemljišča (na dan 31.03.2004)

Najnižji znesek višanja: 100.00 SIT/m2 zemljišča

   

V vrednost individualne komunalne opreme zemljišča ni zajet strošek priključitve oz. napajanja objekta z električno energijo, kar se zaveže urediti kupec na svoje stroške.

V stroške komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks.

 

Kupnina se revalorizira z indeksom rasti cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa kupoprodajne pogodbe.

Stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroški parcelacije, objava javne dražbe, notar, overitev pogodbe, davek) krije kupec.

Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe.

 

5.  Način in rok plačila kupnine:

Kupec se zaveže kupnino plačati v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Občine Ljutomer. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.

 

6.   Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo izvedena v torek, dne 4. 5. 2004 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).

 

7. Višina kavcije:

Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 3.095.750,00 SIT na račun Občine Ljutomer št. 01263-0100013693.

Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh po izvedbi javne dražbe.

 

8. Informacije o javni dražbi:

Interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri ga. Lilijani Koser, tel. 02/584 90 50.

 

9. Pogoji sodelovanja:

Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo:

-   svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično številko oz. EMŠO)

-   potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (fizične osebe)

-   potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe)

-   potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne osebe)

-  dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – 

      potrdilo DURS

-  dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji

 

10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.

 

11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

 

OBČINA LJUTOMER