New Page 2

Številka: 900-7/2018-1

Datum: 26.11.2018

 

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)

 

SKLICUJEM

 

1. redno - konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Makole,

ki bo v sredo, 5. decembra 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Makole

 

 

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet (gradivo) in volitev župana (gradivo)

3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana (mandatna komisija)

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Predlagamo, da pisne predloge za člane mandatne komisije, ter za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podate na občinsko upravo do ponedeljka, 03.12.2018.

 

S spoštovanjem!

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen l.r., župan