New Page 2

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/98, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem,  št. 4/2002 in 4/2003) in 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02 in 4/03),  je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 12. redni seji dne 26. 11. 2008  sprejel naslednji

 

S K L E P

 

O vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem

 

1.     člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2009 znaša  0,0007916 €/m2 mesečno.

 

2.     člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. januarja 2009.

 

Številka: 032-10/2008-94

Datum:   27. 11. 2008

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.