New Page 2

 

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 31. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2000) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) je Občinski svet Občine Komenda na 3. seji, dne 07.12.2006 sprejel naslednji

 

 

SKLEP O DOLOČITVI NOVIH CEN STORITEV NA POKOPALIŠČU V KOMENDI

 

 

1. člen

 

 

Cene storitev na pokopališču Komenda:

 

 

Vrsta                                                                                                  Cena v EUR

 

 

Uporaba mrliške vežice

 

 

       do 12 ur                                                 29,54

 

 

       od 12 ur do 24 ur                                        48,19

 

 

       nad 24 ur                                                79,46

 

 

Najemnina groba za eno leto

 

 

žarni grob ob mrliških vežicah                                  11,79

 

 

enojni grob                                                     11,79

 

 

dvojni grob                                                     23,58

 

 

trojni grob                                                     35,37

 

 

četvorni grob in večji                                          47,16

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

V cenah iz 1. člena tega sklepa niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.

 

 

3. člen

 

 

Cena iz 1. člena tega sklepa vključuje:

 

 

- porabo električne energije,

 

 

- porabo vode,

 

 

- pripravo in čiščenje prostorov mrliških vežic (samo cena za uporabo mrliških vežic)

 

 

- odvoz smeti,

 

 

- vzdrževalna dela na pokopališču (samo v ceni za najemnino grobov) in

 

 

- urejanje pokopališča in okolice mrliških vežic.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Glasilu občine Komenda in se uporablja od 01. januarja 2007 dalje.

 

 

5. člen

 

 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi številka: 38005-0001/2005 z dne 24. november 2005 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 10/2005).

 

 

 

 

 

Številka:      MERGEFIELD Stevilka_zadeve_spisa 354-0021/2006

 

 

Datum:             07.12.2006 

 

 

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                       Tomaž Drolec

 

 

                                                                                                                         Župan