New Page 1

Na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08,  76/08,  79/09, 51/10), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13 - 35/2011), Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12) in 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 2/2011 – UPB 1 in 11/2012) je Občinski svet Občine Nazarje na 16. redni seji dne 25. 9. 2012 sprejel

PRAVILNIK

O SPREMEMBI PRAVILNIKA O PLAČAH, SEJNINAH IN DRUGIH PREJEMKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH ORGANOV OBČINE NAZARJE

1. člen

V Pravilniku o  plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 10/2011) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:

»Letni znesek plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana brez dodatka za delovno dobo«.

2. člen

Spremeni se  sedmi člen pravilnika  in se glasi:

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji znesek sejnine posameznega funkcionarja ter zagotovi, da se letno ne preseže najvišjega možnega zneska, to je 7,5% plače župana brez dodatka za delovno dobo.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem  glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 6. 2012 dalje.

Št. 032-0005/2010-16

Nazarje, 25. september  2012

 

Občina Nazarje

 

Županja Majda Podkrižnik, univ. dipl. ekon., l.r.